Hir­vi­saa­lis jat­koi pienentymistään

Päät­ty­neel­lä jah­ti­kau­del­la 2023–2024 kaa­det­tiin run­saat 32 000 hir­veä, mikä on 13 pro­sent­tia vii­me kaut­ta vähem­män. Vii­me vuo­sien tavoi­te hir­vi­kan­nan las­kul­le on monin pai­koin saa­vu­tet­tu ja tämä näkyy aiem­paa pie­nem­pä­nä saa­lii­na, ker­too Suo­men riistakeskus.

Suu­rim­mal­la osal­la hir­vi­ta­lous­a­lueis­ta hir­vi­kan­ta on täl­lä het­kel­lä ase­te­tus­sa tavoit­tees­sa, eikä kan­taa ole monel­la alu­eel­la enää pyrit­ty las­ke­maan. Pyyn­ti­lu­pia vii­me kau­del­le myön­net­tiin 15 pro­sent­tia edel­lis­kaut­ta vähem­män. Val­ta­kun­nan tasol­la myön­net­ty­jen pyyn­ti­lu­pien käyt­tö­as­te oli 78,5 prosenttia.

– Hir­vi­saa­lis tip­pui kai­kil­la riis­ta­kes­kusa­lueil­la ja pin­ta-alaan suh­teu­tet­tu­na hir­viä kaa­det­tiin 1 hir­vi 1000 heh­taa­ria koh­den, hir­vi­ta­lous­a­lue­suun­nit­te­li­ja Joni Sau­na­luo­ma Suo­men riis­ta­kes­kuk­ses­ta sanoo.

Saa­lis oli jäl­leen edel­lis­kaut­ta hie­man uros­voit­toi­sem­pi ja kaa­de­tuis­ta aikui­sis­ta hir­vis­tä urok­sia oli 58 pro­sent­tia ja naa­rai­ta 42 pro­sent­tia. Saa­liis­sa vaso­jen osuus oli 48 pro­sent­tia, joka on vii­me vuo­sia hie­man suu­rem­pi. Uros­va­so­ja vasa­saa­liis­ta oli noin 52 pro­sent­tia, mikä vas­taa kes­ki­mää­räis­tä vaso­jen sukupuolijakaumaa.

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke) jul­kai­see arvion jah­din jäl­kei­ses­tä kan­nas­ta maa­lis­kuus­sa. Samoin maa­lis­kuus­sa alu­eel­li­set riis­ta­neu­vos­tot aset­ta­vat hir­vi­kan­nan hoi­to­ta­voit­teet seu­raa­vak­si kol­mek­si vuodeksi.

Luken vuo­sit­tain tuot­ta­ma hir­ven kan­ta-arvio on pie­nen­ty­nyt jo useam­man vuo­den. Vii­me kevään kan­ta-arvios­sa kan­nan arvioi­tiin pie­nen­ty­neen edel­lis­vuo­des­ta noin 4,4 pro­sent­tia ollen met­säs­tyk­sen jäl­keen noin 77 000 hir­veä (95 toden­nä­köi­syys­vä­li 67 000–88 000 hir­veä). Ase­te­tut tiheys­ta­voit­teet täh­tää­vät koko maas­sa 70 000–86 000 yksi­lön talvikantaan.

– Pie­nen­ty­nees­tä saa­liis­ta huo­li­mat­ta hir­vi on edel­leen koko maan tasol­la tär­kein riis­tae­läin, ja vii­me jah­ti­kau­del­la sen met­säs­tyk­seen osal­lis­tui jäl­leen noin 100 000 met­säs­tä­jää. Met­säs­tyk­sel­lä on huo­mat­ta­va vir­kis­ty­sar­vo ja päät­ty­neel­lä met­säs­tys­kau­del­la met­säl­lä vie­tet­tiin aikaa noin 590 000 hen­ki­lö­työ­päi­vää, Sau­na­luo­ma kertoo.