Hir­vi­lu­pien jako­ta­pa on kor­jat­ta­va, vaa­di­taan Kui­va­nie­mel­lä

Kuivaniemellä on hirviä liikaa.

Kui­va­joen Poh­jois­puo­len Met­säs­tys­seu­ra on jou­tu­nut koh­taa­maan maa­no­mis­ta­jien tur­hau­tu­mi­sen sii­hen, ettei lupa­po­li­tiik­ka toi­mi, kuten sen pitäi­si. Kui­va­joen poh­jois­puo­lel­la hir­vi­kan­nat eivät har­ven­nu nimit­täin luke­miin, joka hil­lit­si­si hir­vien aiheut­ta­mia met­sä­tu­ho­ja. “Met­sä­tu­hot ja lii­ken­neon­net­to­muu­det tule­van lisään­ty­mään mer­kit­tä­väs­ti ja täs­tä saa sit­ten vas­tuun kan­taa Suo­men Riis­ta­kes­kus ja sen har­joit­ta­ma­na, vain met­säs­tä­jien etua aja­va, hir­vi­po­li­tiik­ka”, totea­vat alu­een met­sä­no­mis­ta­jat kir­jees­sään Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus