Hei­ton len­tis­ty­töt nousi­vat Suo­men huipulle

Heiton B-tytöt löi itsensä Suomen top4 -joukkoon hyvällä joukkuepelillä. Kuva: Minna JaukkuriHeiton B-tytöt löi itsensä Suomen top4 -joukkoon hyvällä joukkuepelillä. Kuva: Minna Jaukkuri

HaHe-len­to­pal­lon B‑tyttöjen (15–16v) syys­kausi jat­kui tarun­hoh­toi­se­na. Vii­kon­lop­pu­na Rova­nie­mel­lä HaHe pela­si jäl­leen sit­keäs­ti puo­lus­taen sekä terä­väs­ti hyö­kä­ten, tulok­se­na kak­si voit­toa ja yksi tap­pio ja nousu koko Suo­men sijoil­le 1–4!

Avaus­pe­lis­sä WoVon ruti­ko­ke­neet tytöt eivät pääs­seet enää kovin hel­pol­la HaHen kans­sa. Peli toki WoVol­le, sar­jan mita­li­suo­si­kil­le, pis­tein 18–25, 18–25.

Toi­seen peliin vas­taan tuli Nur­mon ‑04 laa­jal­la arse­naa­lil­laan. Monien mui­den tänä syk­sy­nä yllä­tet­ty­jen jouk­kuei­den tavoin, myös he jou­tui­vat ker­ta toi­sen­sa jäl­keen pyö­rit­tä­mään päi­tään Hei­ton sit­keän vas­ta­rin­nan ja tulok­sek­kai­den hyök­käys­ten edes­sä. Peli Hei­tol­le 25–23, 25–18.

Kol­mas peli Jyväs­ky­lää vas­taan oli Hei­tol­ta rutii­ni­suo­ri­tus, var­ma perus­pe­li riit­ti pitä­mään ohjat käsis­sä koko otte­lun ja ansait­tu voit­to erä­pis­tein 25–21, 25–20.

– WoVoa vas­taan ei vie­lä pys­tyt­ty omaan peliin riit­tä­vän hyvin, mut­ta toi­nen ja kol­mas peli oli hyvää suo­rit­ta­mis­ta koko jouk­ku­eel­ta. Kaik­ki teki­vät oman roo­lin­sa mukais­ta työ­tä kii­tet­tä­väs­ti, val­men­ta­ja Tai­na Kaik­ko­nen kehui.

– Syö­töt toi­mi hyvin ja hyö­kät­tiin roh­keas­ti. Tytöt näyt­ti ansait­se­van­sa pai­kan näin kor­keal­la tasol­la, he ovat kehit­ty­neet hie­nos­ti ja pelaa­vat yhte­näi­ses­ti, val­men­ta­ja sum­maa upe­aa syksyä.

Täl­lä tasol­la jokai­ses­ta jouk­ku­ees­ta löy­tyy aina­kin yksi todel­li­nen huip­pu­lah­jak­kuus. HaHen B‑tytöissä on Suo­mi-len­tik­sen yksi suu­rim­mis­ta lupauk­sis­ta, armo­ton pis­te­lin­ko, Iina Kaik­ko­nen. Hän asuu ja har­joit­te­lee vii­kot Kuor­ta­neel­la kuo­puk­se­na mui­den Suo­men lah­jak­kaim­pien 14–18 ‑vuo­tiai­den len­to­pal­lo­tyt­tö­jen kans­sa, pela­ten isos­sa roo­lis­sa myös U15-maajoukkueessa.

– Kuor­ta­neel­la on hyvä, kun har­joit­te­lu ja opis­ke­lu on jär­jes­tel­mäl­lis­tä. Meil­lä on kova noin 20 tytön rin­ki, joten laa­tut­ree­ne­jä riit­tää, toi­vot­ta­vas­ti ensi kesän EM-kisat omas­sa ikä­luo­kas­sa­ni pys­ty­tään jär­jes­tä­mään, Iina kertoo. 

– HaHen peleis­sä aina pie­ni het­ki menee pääs­tä yhteis­pe­liin kiin­ni, mut­ta hyvä kom­mu­ni­koin­ti ken­täl­lä aut­taa sii­hen nopeas­ti. Tänään­kin pelat­tiin omaa peliä aika hyvin, toki paran­net­ta­vaa vie­lä jäi­kin. Meil­lä on tavoit­tee­na pääs­tä kau­den lopuk­si top12-jouk­ku­een finaa­li­tur­nauk­seen ja aina­kin nyt ollaan hyväl­lä tiel­lä, B‑tyttöjen sar­jan koko Suo­men pis­te­ti­las­toa­kin joh­ta­va Iina päättää.

Todel­la kau­an on sii­tä, kun Oulun alu­eel­la tyt­tö­len­tis­tä on pelat­tu mis­sään jouk­ku­ees­sa näin kor­keal­la tasol­la, joten 12.12. pelat­ta­va 1–4 sijo­jen koti­tur­naus on hie­no saa­vu­tus koko alueelle.