Hei­ton len­tis­nais­ten 2‑sarjapelit jat­kui­vat vierastappioilla

Liitteenä myös kuva juttuun, kuvateksti: Heiton 2-sarjan peleissä ei tekeminen riittänyt kuin yksiin erävoittoihin. Kuva: Mirja MakkonenHeiton 2-sarjan peleissä ei tekeminen riittänyt kuin yksiin erävoittoihin. Kuva: Mirja Makkonen

HaHen len­to­pal­lon nais­ten 2‑sarjan pelit jat­kui­vat vii­kon­lop­pu­na pit­kän tauon jäl­keen kah­del­la vie­ras­pe­lil­lä. Tulok­se­na oli Hei­tol­le molem­mis­ta peleis­tä tap­piot erin 1–3.

Ensin koh­dat­tiin Ala­jär­ven Ank­ku­rit, jota vas­taan Heit­to sai­kin pelin hyvin käyn­tiin ensim­mäi­ses­sä eräs­sä. Toi­seen ja kol­man­teen erään koti­jouk­kue kui­ten­kin sai parem­min peli­ään kun­toon ja vei ne nimiin­sä. Myös nel­jäs erä läh­ti Hei­tol­ta huo­nos­ti käyn­tiin, mut­ta sit­ten nuo­ri hau­ki­pu­taa­lais­jouk­kue äityi tosis­saan vie­lä tais­te­le­maan otte­lun voi­tos­ta. Erä ete­ni lop­pua koh­ti tasai­se­na ja Hei­tol­la oli jo erä­pal­lo­ti­lan­ne­kin, mut­ta niin vain koti­jouk­kue rutii­nil­laan rat­kai­si jat­ko­pal­loil­la erän ja samal­la koko otte­lun itsel­leen. Tap­pio siis Hei­tol­le erä­pis­tein 25–17, 22–25, 19–25, 25–27.

– Saa­tiin hyvä start­ti peliin ja uskal­let­tiin lyö­dä joka pai­kas­ta tulok­sek­kaas­ti. Toi­nen erä vään­net­tiin tasa­tah­tia, mut­ta koti­jouk­kue oli lopus­sa vah­vem­pi ja se kan­toi heil­lä myös kol­man­teen erään. Nel­jän­nes­sä eräs­sä saa­tiin vas­tus­ta­jan alun etu­mat­ka kiin­ni, mut­ta lopus­sa ei onni­kaan oikein ollut puo­lel­lam­me, tote­si val­men­ta­ja Juha Vähä.

Toi­seen peliin mat­kus­tet­tiin hie­man ete­läm­mäs Poh­jan­maal­le ja koh­dat­tiin suur­seu­ra Nur­mon Jymyn todel­la lah­ja­kas ‑05 ikä­luo­kan jouk­kue. Tämä yhte­näi­nen ja hyvin liik­ku­va koti­jouk­kue takoi­kin Hei­tol­le tylyt alku­tah­dit otte­luun ja vei kak­si ensim­mäis­tä erää helposti.

Kol­man­teen erään Heit­to löy­si peli-ilon ja ren­tou­den ja esit­ti­vät päi­vän paras­ta peli­ään ja Nur­mon nuo­ret oli­vat yhtäk­kiä ihmeis­sään pelin saa­nees­ta kään­tees­tä. Vali­tet­ta­vas­ti Hei­ton hur­mos ei kan­ta­nut yhtä erää pitem­pään, joten nel­jäs erä ja koko otte­lu kään­tyi kui­ten­kin hel­pos­ti nur­mo­lai­sil­le, erä­pis­teet 11–25, 15–25, 25–17, 13–25.

– Nur­moa vas­taan peli käyn­nis­tyi kyl­lä mol­li­voit­toi­ses­ti, ei pääs­ty mukaan vas­tus­ta­jan nope­aan peli­ryt­miin, eikä vas­tus­ta­jan kovat ja tar­kat syö­töt nous­seet halu­tul­la taval­la. Kol­man­teen erään pelaa­jat sai­vat kai­vet­tua peli-ilon esiin ja tulos­ta­kin syn­tyi. Nel­jän­nes­sä eräs­sä sit­ten tois­tui kah­den ensim­mäi­sen erän asiat ja vas­tus­ta­ja vei sen nimiin­sä, Juha Vähä sum­ma­si ottelun.

– Jat­kos­sa pitää löy­tää kei­not mil­lä saa­daan pidet­tyä kaik­ki erät riit­tä­vän koval­la tasol­la. Täl­lä het­kel­lä hyvän ja huo­non erän ero on lii­an suu­ri, val­men­ta­ja suun­taa kat­set­ta jo tulevaan.

Koro­na­ra­joit­tei­den vuok­si nais­ten 2‑sarjan tule­vat peli­päi­vät ovat vie­lä auki.