Hau­Pan nais­ten sar­ja-avaus päät­tyi tappioon

Nais­ten Ykkö­nen pot­kais­tiin käyn­tiin aurin­koi­sel­la Castre­nil­la lau­an­tai­na 13.6. vie­ras­pe­lil­lä lii­gas­ta tip­pu­nut­ta pai­kal­lis­jouk­kuet­ta ONS:sia vas­taan. Avaus­pe­li ei tuo­nut Hau­Pan nai­sil­le kai­vat­tu­ja pis­tei­tä pelin päät­tyes­sä 3–1 tappioon.

Hau­Pan nai­set oli­vat val­mii­na tais­toon aloi­tus­pil­lin soi­des­sa, mut­ta otteis­ta huo­ma­si kysees­sä ole­van kau­den avausot­te­lu. Otte­lun ensim­mäi­nen maa­li mer­kat­tiin ONS:lle 8. peli­mi­nuu­tin koh­dal­la, kun Auro­ra Hari­la siir­si peli­vä­li­neen Hau­Pan verk­koon. Myös toi­nen ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la teh­dyis­tä maa­leis­ta uppo­si Hau­Pan tolp­pien väliin, maa­lin­te­ki­jä­nä Saa­na Soik­ke­li. Näis­tä takais­kuis­ta huo­li­mat­ta Hau­Pa onnis­tui luo­maan hyviä maa­li­paik­ko­ja, joi­den vii­meis­te­ly ei kui­ten­kaan täl­lä ker­taa tuot­ta­nut tulos­ta. Tauol­le siir­ryt­tiin 2–0 tappioasemassa.

Toi­sel­le puo­lia­jal­le Hau­Pa läh­ti maa­lin­näl­käi­se­nä tavoit­tee­naan kiriä peli tasa­ti­lan­tee­seen. Kes­kit­ty­mi­nen oli oman syöt­tö­pe­lin paran­ta­mi­ses­sa. Vas­tus­ta­ja kui­ten­kin teki pelin vai­keak­si, ja maa­la­si tau­lul­le 3–0 luke­mat 70. peli­mi­nuu­til­la Inka Sar­ja­no­jan toi­mes­ta. Hau­Pan kaven­nus­maa­li syn­tyi otte­lun lopus­sa, kun Jes­sica Kar­ja­lai­nen kaa­det­tiin sään­tö­jen vas­tai­ses­ti vas­tus­ta­jan maa­li­vah­di­na­lu­eel­la. Hau­Pa sai tilan­tees­ta ran­gais­tus­pot­kun, jon­ka Cari­ta Kos­ken­sa­lo sijoit­ti kyl­män­vii­leäs­ti maa­lin ala­kul­maan 85. peli­mi­nuu­til­la. Otte­lu päät­tyi 3–1 tilanteeseen.

ONS oli odo­te­tus­ti vik­ke­lä ja pal­loa tai­ta­vas­ti hal­lit­se­va nuo­ri jouk­kue, ja pelin tem­po pysyi vauh­dik­kaa­na alus­ta lop­puun. Kau­den ensim­mäi­sek­si pelik­si otte­lu oli sil­miä avaava.

– Vai­kea peli meil­le ja jän­ni­tys näkyi ken­täl­lä. Seu­raa­vaan peliin jäi pal­jon paran­net­ta­vaa. Mei­dän pitää uskal­taa roh­keam­min pitää pal­loa ja pela­ta itse­var­mem­min. Vai­keas­ta pelis­tä huo­li­mat­ta kai­kil­la pelaa­jil­la oli hyvä tais­te­lu­tah­to läpi pelin, kom­men­toi Hau­Pal­ta otte­lun par­haak­si pelaa­jak­si valit­tu Kata­rii­na Kui­va­mä­ki. ONS:n par­haak­si pelaa­jak­si valit­tiin Inka Sarjanoja.

Seu­raa­va peli on kotiot­te­lu kes­ki­viik­ko­na 17.6. Län­si­tuu­len ken­täl­lä IK Myra­nia vas­taan. Otte­lu puhal­le­taan käyn­tiin kel­lo 18.30.

Anni Rii­hi­nie­mi