Hau­Pan nai­sil­le tiuk­ka tasa­pe­li sarjakakkosesta

Pyhä­päi­vän kun­niak­si saa­tiin Hau­ki­pu­taal­la 6.6. täy­des­sä hel­tees­sä naut­tia jän­ni­tys­näy­tel­mäs­tä täy­det 90 minuut­tia, kun vas­taan aset­tui täl­lä het­kel­lä sar­jas­sa kak­kos­si­jaa pitä­vä VJS Vantaalta.

Ensim­mäi­nen puo­liai­ka alkoi vie­ras­jouk­ku­een hal­lin­nas­sa, mut­ta kui­ten­kaan vaa­ral­li­sil­le maa­li­pai­koil­le ei juu­ri vie­ras­jouk­kue pääs­syt, ja sen jäl­keen hau­pa­lai­set otti­vat­kin pie­nen herä­tyk­sen peliin ja sai­vat oman präs­sin toi­mi­maan. Kui­ten­kin har­mil­li­ses­ti 11. minuu­tin koh­dal­la tapah­tui pie­ni haa­ve­ri, jon­ka seu­rauk­se­na vas­tus­ta­ja sai 16 rajal­ta vapaa­pot­kun, ja vie­ras­jouk­ku­een Julian­na Jat­ko­la pis­ti pal­lon var­mas­ti ala­kul­maan, ja näin peli oli 0–1.

Mel­kein heti perään kävi koti­jouk­ku­eel­la totaa­li nukah­dus ja vas­tus­ta­jan pelaa­ja pää­si läpia­joon ja syöt­ti muka­na tule­val­le Julian­na Jat­ko­lal­le, joka ei täs­tä­kään pai­kas­ta ereh­ty­nyt ja peli oli 0–2.

Tämän jäl­keen koti­jouk­kue kun­nos­tau­tui ja rupe­si saa­maan omaa peli­ään kun­toon ja kor­kea präs­si tuot­ti­kin tulos­ta. Koti­jouk­kue pää­si pelaa­maan omaa peli­ään ja hal­lit­se­maan pal­loa. Työn­te­ko pal­kit­tiin 37. peli­mi­nuu­til­la kun hau­pa­lai­set sai­vat hyvän präs­sin ansios­ta kul­ma­pot­kun ja Jes­sica Kar­ja­lai­sen hyvä kul­ma lei­jai­li­kin suo­raan Emi­lia Oks­a­sen pää­hän, ja pal­lo löy­si tien­sä ensim­mäis­tä ker­taa maa­liin. Näin Hau­Pa kaven­si pelin nume­roi­hin 2–1.

Maa­lin jäl­keen koti­jouk­ku­eel­la jat­kui hyvä präs­sää­mi­nen ja kel­ta­pai­dat sai­vat hyvin pelat­tua omaa peli­ään eikä vas­tus­ta­ja pääs­syt juu­ri vaa­ral­li­siin maa­li­paik­koi­hin. Muu­ta­mia minuut­te­ja myö­hem­min 2–1 ‑kaven­nus­maa­lis­ta pal­lo löy­si tien­sä Johan­na Raap­pa­nan jal­kaan ja kap­tee­ni pis­ti var­mas­ti pal­lon maa­liin ja peli 2–2. Puo­lia­jal­le siir­ryt­tiin tasalukemissa.

Toi­nen puo­liai­ka alkoi koval­la asen­teel­la, ja Hau­Pal­la oli sel­vät säve­let, että samaa peliä jat­ke­taan kuin ensim­mäi­sen puo­lia­jan lopul­la, joten vaih­to­ja ei vie­lä suo­ri­tet­tu. Peli läh­ti hyvin käyn­tiin ja saa­tiin pai­neis­tet­tua VJS:n puo­lus­tus­ta, ja pal­lot löy­si­vät­kin tien lin­jan taak­se use­aan ottee­seen, mut­ta lopul­ta niis­tä ei saa­tu jär­jes­tet­tyä vaa­ral­li­sia maalipaikkoja.

Peli ete­ni tasai­ses­ti kum­man­kin jouk­ku­een hal­lin­nas­sa, ja kum­pi­kaan jouk­kue ei vaa­ral­li­siin maa­li­paik­koi­hin pääs­syt. Sit­ten alkoi vas­tus­ta­jal­la tul­la vaih­to­ja ja sii­tä he sai­vat lisää ener­gi­aa ja het­kel­li­ses­ti VJS otti­kin taas hal­lin­nan itsel­leen, mut­ta tulok­set­ta. Hau­Pa suo­rit­ti myös vaih­to­ja, jot­ka toi­vat uut­ta ener­gi­aa myös koti­jouk­ku­een peliin, mut­ta tais­te­lus­ta huo­li­mat­ta Län­si­tuu­les­sa pää­dyt­tiin pis­te­ja­koon kun peli päät­tyi 2–2. (2–2)

Koti­jouk­ku­eel­ta par­haa­na pelaa­jan pal­kit­tiin koko pelin tär­ke­ää työ­tä teh­nyt kap­tee­ni Johan­na Raap­pa­na.

Ennen otte­lua Hau­Pa muis­ti myös jouk­ku­een tuo­ret­ta yli­op­pi­las­ta Assia kukal­la, Hau­Pa onnit­te­lee myös mui­ta valmistuneita.

Lähi­päi­vät mene­vät Hau­Pal­la vie­lä har­joi­tel­les­sa, ja sen jäl­keen nais­ten jouk­kue jää kah­den vii­kon tauol­le. Seu­raa­va peli pela­taan 3.7 klo 13.00 Län­si­tuu­les­sa, kun vas­taan aset­tuu Rova­nie­men Pal­lo­seu­ra RoPs.

Anni Kont­ti­nen