Hau­Pan nai­sil­le kotiin­tu­liai­si­na kol­me pis­tet­tä

Viikonlopun maalintekijät Jessica Karjalainen (vasemmalla) ja Tiia Mensonen. Kuva: Anssi Väisänen.

Hau­Pan nai­set mat­ka­si­vat kau­den ensim­mäi­sel­le peli­reis­sul­leen Ala­ve­te­liin lau­an­tai­na 11.7. IK Myra­nin vie­raak­si. Vie­rai­li­jat tree­na­si­vat kulu­neen vii­kon poik­keuk­sel­li­ses­ti luon­non­nur­mel­la kyseis­tä otte­lua aja­tel­len. Onnis­tu­nut tree­ni­viik­ko val­mis­ti ja antoi hyvän tun­tu­man koh­taa­mi­seen. Odo­tet­ta­vis­sa oli tasai­nen otte­lu, sil­lä jouk­kuei­den edel­li­nen koh­taa­mi­nen Hau­ki­pu­taal­la päät­tyi lop­pu­lu­ke­min 2–2.

Aurin­koi­ses­sa sääs­sä pelat­tu peli Ala­ve­te­lin nur­mi­ken­täl­lä läh­ti Hau­Pan osal­ta IK Myra­nia parem­min käyn­tiin. Jouk­kue pai­nos­ti koto­naan pelan­nut­ta fyy­sis­tä Myra­nia ja iski­kin otte­lun ensim­mäi­sen maa­lin 16. minuu­til­la Jes­sica Kar­ja­lai­sen kau­ko­lau­kauk­sel­la.

Ensim­mäi­sen puo­lia­jan ede­tes­sä molem­mat jouk­ku­eet loi­vat hyök­käyk­siä ja pai­net­ta molem­piin päi­hin. Lisä­osu­mia ei kui­ten­kaan näh­ty, vaan puo­lia­jal­le läh­det­tiin vie­ras­jouk­ku­een joh­taes­sa 0–1.

Toi­nen puo­liai­ka käyn­nis­tyi IK Myra­nin pai­nos­taes­sa yhä kovem­min. Hau­Pa puo­lus­ti kui­ten­kin tiu­kas­ti eikä Myran saa­nut yri­tyk­sis­tään huo­li­mat­ta peli­vä­li­net­tä vas­tus­ta­jan verk­koon. Kon­tak­tia otet­tiin eikä louk­kaan­tu­mi­sil­ta­kaan väl­tyt­ty. Vaih­to­ja teh­tiin ja pelin luon­ne muut­tui entis­tä kovem­mak­si sekä her­mos­tu­nei­sem­mak­si.

Ajas­sa 71′ Hau­Pan Tiia Men­so­nen pus­ki kul­ma­pot­kus­ta pal­lon IK Myra­nin maa­liin ja näin ollen tilan­ne oli 0–2. Pelin lop­pu oli sähäk­kää vään­töä. Koti­jouk­kue pyr­ki hyök­kää­mään ahke­ras­ti ja luo­maan tilan­tei­ta vas­tus­ta­jan maa­lil­le. Otte­lun ensim­mäi­sel­lä lisä­ai­ka­mi­nuu­til­la työ tuot­ti tulos­ta Vee­ra Kos­ke­lan lau­koes­sa kaven­nuso­su­man 1–2. Tämä lop­pu­ki­ri ei kui­ten­kaan riit­tä­nyt, sil­lä useis­ta tuo­ma­rin anta­mis­ta lisä­ai­ka­mi­nuu­teis­ta huo­li­mat­ta kol­me pis­tet­tä läh­ti vie­rai­li­ja­jouk­kue Hau­Pan mat­kaan.

Hau­Pan nais­ten otte­lut jat­ku­vat lau­an­tai­na 18.7. RoP­Sin vie­raa­na Rova­nie­mel­lä klo 13.

Mar­ge Olli­la ja Ter­hi Pät­si