Hau­ki­pu­taan Lidl kiin­ni kuu­kau­den perus­teel­li­sen remon­tin takia

Hau­ki­pu­taan Lidl-myy­mä­läs­sä teh­dään kat­ta­va remont­ti. Myy­mä­lä sul­jet­tiin kes­ki­viik­ko­na 25.1. ja ava­taan uudis­tet­tu­na tors­tai­na 23.2. Perus­teel­li­sen muo­don­muu­tok­sen myö­tä myy­mä­lä saa uuden  ilmeen sekä päi­vi­tys­tä ener­gia­te­hok­kuu­teen. Lidl on toi­mi­nut Hau­ki­pu­taal­la vuo­des­ta 2004 asti.

Remon­tis­sa uusi­taan myy­mä­län ylei­sil­me, jos­ta tulee raik­kaan vaa­lea ja ava­ra. Myös myy­mä­län tuo­te­jär­jes­tys­tä tul­laan päi­vit­tä­mään vas­taa­maan parem­min asiak­kai­den asioin­ti­tot­tu­muk­sia. Uusi jär­jes­tys on suun­ni­tel­tu tut­ki­mal­la asiak­kai­den kau­pas­sa käyn­tiä ja kuun­te­le­mal­la hei­dän toiveitaan.

– Uudet rat­kai­sut pal­ve­le­vat asiak­kai­tam­me par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la, mut­ta samal­la ne tuo­vat tehok­kuut­ta tilan­käyt­töön sekä paran­ta­vat osaa­van hen­ki­lö­kun­tam­me työym­pä­ris­töä, iloit­see myy­mä­lä­pääl­lik­kö Hen­na Kaup­pi.

Ylei­sil­meen lisäk­si myy­mä­läs­sä uudis­te­taan myös esi­mer­kik­si lat­ti­aa ja mui­ta pin­to­ja. Remon­tis­sa kes­ki­ty­tään paran­ta­maan myy­mä­län ener­gia­te­hok­kuut­ta ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä päi­vit­tä­mäl­lä talo­tek­niik­kaa vas­taa­maan tämän päi­vän stan­dar­de­ja sekä vaih­ta­mal­la kyl­mä­lait­tei­ta energiatehokkaampiin.

Hau­ki­pu­taan myy­mä­län remont­ti on osa Lidl-myy­mä­löi­den sys­te­maat­tis­ta uudis­ta­mis­ta. Hau­ki­pu­taan myy­mä­lää lähim­mät ket­jun myy­mä­lät pal­ve­le­vat asiak­kai­ta Pate­nie­mes­sä ja Tuirassa.