Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä hoi­de­taan mar­ras­kuun alus­ta alkaen infek­tio-oirei­set ja muut poti­laat saman katon alla

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa pure­taan har­ki­tus­ti koro­nae­pi­de­mian poik­keus­jär­jes­te­ly­jä ja pala­taan askel lähem­mäs nor­maa­lia. Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ote­taan vas­taan sekä infek­tio-oirei­sia hen­ki­löi­tä että muis­sa vai­vois­sa vas­taa­no­tol­le saa­pu­via poti­lai­ta 1.11.2021 alkaen. Sii­hen asti Hau­ki­pu­taan akuut­ti­vas­taan­ot­to toi­mii vie­lä koro­na­vas­taan­ot­to­na ja Kii­min­gin akuut­ti­vas­taan­ot­to muil­le kuin infek­tio­po­ti­lail­le tar­koi­tet­tu­na vastaanottona.

Infek­tio-oirei­set hen­ki­löt ja muut poti­laat kul­ke­vat 1.11. alkaen Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin vas­taa­no­toil­le pää­oven kaut­ta. Sisäl­lä heil­le on jär­jes­tet­ty eril­li­set odo­tus­ti­lat. Odo­tus­ti­lois­sa nou­da­te­taan vähin­tään 2 met­rin tur­va­vä­liä ja suo­si­tus­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä. Hen­gi­ty­sin­fek­tio­po­ti­laat hoi­de­taan kes­ki­te­tys­ti omis­sa huoneissaan.

Kon­tin­kan­kaan ja Tui­ran hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa hoi­de­taan jo täl­lä het­kel­lä kaik­ki vas­taa­no­tol­le saa­pu­vat poti­laat samas­sa raken­nuk­ses­sa, jos­sa samat tur­va­toi­met ovat käytössä.

Kaak­ku­rin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen akuut­ti­vas­taan­ot­to on täl­lä het­kel­lä tar­koi­tet­tu vain muil­le kuin infek­tio­po­ti­lail­le. Infek­tio­po­ti­laat hoi­de­taan Oulun­sa­lon vas­taa­no­tol­la. Kaak­ku­ris­sa ja Oulun­sa­los­sa jat­ke­taan tila­haas­tei­den takia nykyi­sen toi­min­ta­mal­lin mukai­ses­ti aina­kin vuo­den lop­puun saakka.

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­teil­lä ei jat­kos­sa­kaan hoi­de­ta infek­tio­po­ti­lai­ta, joten infek­tio-oireis­ten hen­ki­löi­den tulee hakeu­tua Kii­min­gin hyvinvointikeskukseen.

Koro­na­tes­taus jat­kuu enti­seen tapaan ajan­va­rauk­sel­la Pih­la­ja­lin­nan tes­taus­pis­teel­lä Reha­po­lik­ses­sa, Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­teel­lä (Ala­sin­tie 10) ja Hau­ki­pu­taan, Kon­tin­kan­kaan, Oulun­sa­lon ja Tui­ran vas­taa­no­toil­la. Kii­min­gis­sä ei tois­tai­sek­si ole ajan­va­rauk­sel­lis­ta koro­na­näyt­teen­ot­toa, vaan näyt­tei­tä ote­taan vain tarvittaessa.