Eten­kin nuo­ri­so­työt­tö­myys kas­vus­sa Pohjois-Pohjanmaalla

Työt­tö­myys kään­tyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la kas­vuun syk­syl­lä 2022 ja työt­tö­mien mää­rä on jat­ka­nut kas­vua alku­vuo­des­ta 2023. Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuun lopus­sa 20 700 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 1 500 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten. Lomau­tet­tu­jen mää­rä on edel­leen kor­kea (2 300), mikä joh­tuu sekä hei- ken­ty­nees­tä talous­ti­lan­tees­ta sekä tal­vi­kau­den vähen­ty­nees­tä työn­te­ki­jä­tar­pees­ta. Avoi­mien työ­paik­ko­jen tar­jon­nas­sa on näh­tä­vis­sä edel­leen pudo­tus­ta aiem­paan koko maa­kun­nan alueella.

Maa­kun­nan työt­tö­myy­sas­te oli hel­mi­kuun lopus­sa 10,9 % ja koko maas­sa se oli 9,7 %. Maa­kun­nan sisäl­lä alhai­sin työt­tö­myy­sas­te oli Limin­gas­sa (6,1 %) ja kor­kein Vaa­las­sa (16,2 %). Oulus­sa työt­tö­myy­sas­te oli 12,1 % ja Iis­sä 11,6 %.

Uusien työ­paik­ko­jen mää­rä oli vähen­ty­nyt useis­sa ammat­ti­ryh­mäs­sä vuo­den 2022 hel­mi­kuu­hun ver­rat­tu­na. Hel­mi­kuun aika­na Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­ton alu­eel­la oli avoin­na kaik­ki­aan 14 800 työ­paik­kaa, jois­ta uusia avoi­mia työ­paik­ko­ja oli 6 600. Eni­ten uusia työ­paik­ko­ja oli avoin­na pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöil­le (mm. lähi­hoi­ta­jat, myy­jät, kokit, tar­joi­lu­työn­te­ki­jät) sekä rakennus‑, kor­jaus- ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­ryh­mäl­le (mm. raken­nus­työn­te­ki­jät, hit­saa­jat ja kaa­su­leik­kaa­jat, kir­ves­mie­het ja rakennuspuusepät).

Vähin­tään yli vuo­den yhtä­jak­soi­ses­ti työt­tö­mä­nä ollei­ta oli hel­mi­kuus­sa 6 100. Pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mää­rä oli lähes sama, kuin edel­lis­kuus­sa, mut­ta 1 000 vähem­män kuin vuo­si sitten.

Työt­tö­myys on kas­va­nut eni­ten 20–24-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä ja kas­vua vuo­den takai­seen oli 17,4 %. Alle 25-vuo­tiai­ta työt­tö­miä oli hel­mi­kuus­sa 3 100, mikä on noin 400 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sitten.

Poh­jois-Poh­jan­maan akti­voin­tias­te oli hel­mi­kuun lopus­sa 26,3 %. Yhteen­sä 7 400 hen­ki­löä oli rekis­te­röi­ty työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vien pal­ve­lui­den pii­riin. Pal­ve­luis­sa olleis­ta 41 % oli kou­lu­tuk­ses­sa: omaeh­toi­ses­ti työt­tö­myy­se­tuu­del­la opis­ke­li 1 470 ja työ­voi­ma­kou­lu­tuk­ses­sa oli 1 550 opiskelijaa.

Vuo­den takai­seen ver­rat­tu­na yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le ja kun­tiin työl­lis­tet­ty­jen mää­rä kas­voi 300 hen­ki­löl­lä. Myös vuo­rot­te­lu­va­paa­si­jais­ten, kokei­lus­sa ja työ­voi­ma­kou­lu­tuk­ses­sa ole­vien sekä työn­ha­ku- ja ura­val­men­nuk­ses­sa ole­vien mää­rät kas­voi­vat vuo­den takai­seen ver­rat­tu­na. Omaeh­toi­ses­ti opis­ke­le­vien sekä kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa ole­vien mää­rät sen sijaan las­ki­vat lähes 900:lla.