Esio­pe­tus­ko­kei­lun päi­vä­ko­dit on valit­tu – Muka­na päi­vä­ko­te­ja Ran­ta­poh­jan alueelta

Ii ja Oulu on valit­tu mukaan ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­luun. Kokei­luun valit­tiin yhteen­sä 105 kuntaa.

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lu­toi­mi­pai­kat on valit­tu satun­nai­so­tan­nal­la. Kokei­lu alkaa ensi syk­sy­nä ja kes­tää tou­ko­kuun 2024 lop­puun. Kokei­lun tar­koi­tuk­se­na on muun muas­sa vah­vis­taa kou­lu­tuk­sel­lis­ta tasa-arvoa ja kehit­tää ope­tuk­sen laa­tua. Kokei­luun osal­lis­tu­vat lap­set ovat syn­ty­neet vuo­si­na 2016 ja 2017. Vuon­na 2016 syn­ty­neet lap­set aloit­ta­vat kokei­lun ensi elo­kuus­sa ja vuon­na 2017 syn­ty­neet elo­kuus­sa 2022.

Oulus­ta mukaan valit­tiin 25 Oulun kau­pun­gin päi­vä­ko­tia. Muka­na ovat Vesa­la, Yli­kii­min­ki, Kor­ven­suo­ra, Veka­ra-aho, Tuok­ko­nen, Kii­min­ki­jo­ki, Hönt­tä­mä­ki, Huo­ne­suo, Myl­ly­oja, Kan­gas­puis­to, Meri-Top­pi­la, Top­pi­la, Kisa­kent­tä, Kas­tel­lin moni­toi­mi­ta­lon päi­vä­ko­ti, Syy­ni­maa, Värt­tö, Pik­ku-Aino, Met­so­kan­gas, Läm­sän­jär­vi, Kan­gas­kon­tio, Knuu­ti­lan­kan­gas, Maik­ku­la, Kui­vas­jär­vi, Heruk­ka, Jatu­lin Tar­ha ja Tuulikello.

Iis­tä kokei­lus­sa on muka­na Ala­ran­nan, Hami­nan, Lak­son, Nik­ka­rin ja Tik­ka­sen päiväkodit.

Osa kokei­luun osal­lis­tu­vis­ta lap­sis­ta vali­taan satun­nai­so­tan­nal­la koe­ryh­miin ja osa ver­rok­ki­ryh­miin eli vain osa kun­nan vii­si­vuo­tiais­ta osal­lis­tuu kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokeiluun.

Vaik­ka lap­si oli­si jo päi­vä­ko­dis­sa, huol­ta­jan on haet­ta­va kokei­luun erik­seen. Täl­lä var­mis­te­taan huol­ta­jien suos­tu­mus kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokeiluun.

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riös­tä saa­dut tie­do­te­vih­ko­set, hakuoh­jeet ja huol­ta­jien info­ti­lai­suuk­sien lin­kit jae­taan Oulun päi­vä­ko­deis­sa päi­vä­ko­tien kaut­ta huol­ta­jil­le. Niil­le lap­sil­le, jot­ka eivät täl­lä het­kel­lä ole var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, mut­ta ovat oikeu­tet­tu­ja hake­maan mukaan lähi­päi­vä­ko­dis­sa jär­jes­tet­tä­vään kokei­luun, pos­ti­te­taan tie­dot­teet var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­luoh­jauk­sen kaut­ta. Iis­sä tie­dot­teet ja hakuoh­jeet pos­ti­te­taan kai­kil­le niil­le, jot­ka ovat oikeu­tet­tu­ja hake­maan mukaan kokeiluun.