Ari­nan myyn­ti kas­voi mar­ket- ja rau­ta­kau­pas­sa – Ran­ta­poh­jan alu­een kaup­po­ja kehi­te­tään Kel­lon S‑marketin tapaan

Arinan poikkeusvuosi oli kokonaisuutena onnistunut. Osuustoiminnallinen tulos laski, mutta paikallinen arvonluonti ja verojalanjälki nousivat. (Kuva: Arina/Tuua Savuoja)

Seu­raa­vien vuo­sien aika­na Ari­nal­la on alka­mas­sa Poh­jois-Suo­men alu­eel­la yli 50 inves­toin­ti­han­ket­ta, jot­ka ovat kaik­ki­aan suu­ruu­del­taan noin 150–200 mil­joo­naa euroa. Jou­kos­sa on sekä uudis­hank­kei­ta että nykyis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­hank­kei­ta. Näis­sä ovat muka­na myös Ari­nan Ran­ta­poh­jan alu­een toi­mi­pai­kat, joi­ta tul­laan toi­mia­la­joh­ta­ja Mik­ko Pal­son mukaan kehit­tä­mään uuden kon­sep­tin mukai­ses­ti samaan tapaan kuin Kel­lon S‑marketia.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla