Ahmat, Ahmat, Ahmat!

Ran­ta­poh­jas­ta 1.9.1977: Kou­lus­sa opet­ta­ja kysyi oppi­lail­ta, että mis­sä lom­pak­koa säi­ly­te­tään. Eräs poi­ka viit­taa innok­kaas­ti, ja opet­ta­ja antaa luvan vas­ta­ta. “P…setaskussa!”, kar­jai­see poi­ka. Opet­ta­ja punas­tuu ja selit­tää: “Ei, vaan taka­tas­kus­sa.” Nimim. Tosi­ta­paus, Oijärvi

Leu­val­le naut­ti­maan talviaktiviteeteista.
Perin­tei­nen Leu­van tal­vi­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään jäl­leen tule­va­na lau­an­tai­na 23.3. Ohjel­mas­sa on muun muas­sa nap­pu­la­hiih­dot, joi­hin voi ilmoit­tau­tua pai­kan pääl­lä ennen kisaa sekä naru­tus­ta, saap­paan­heit­toa ja arvon­taa hyvi­ne pal­kin­toi­neen. Leu­van kyläyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa myös kah­vio ja mak­ka­ran­myyn­ti­pis­te. Tapah­tu­ma alkaa kel­lo 11 ja nap­pu­la­hiih­dot start­taa­vat kel­lo 12.

Pyyn­nin tarina.
Iiläi­nen valo­ku­vaa­ja Ant­ti J. Lei­no­nen ker­too Iin kir­jas­ton audi­to­rios­sa tors­tai­na 26.3. tuo­rees­ta valo­ku­va­teok­ses­taan Pyyn­ti. Teos ker­too Perä­me­ren kalas­ta­jis­ta, kalas­ta­mi­ses­ta, kalan­saa­lis­ta, meres­tä, sata­mis­ta, luon­nos­ta ja eri vuo­den­ajois­ta. Tilai­suu­des­sa valo­ku­vaa­ja ker­too, mik­si ryh­tyi teke­mään kir­jaa aihees­ta ja mikä on hänen oma suh­teen­sa kalas­tuk­seen. Tilai­suu­teen on kai­kil­le vapaa pää­sy ja pai­kan pääl­lä on Lei­no­sen kir­ja myös ostettavissa.

Pää­siäis­myy­jäi­set Kuivaniemellä.
Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­te­tään perin­tei­set pää­siäis­myy­jäi­set lau­an­tai­na 23.3. kel­lo 11–15. Kaik­ki vir­po­jat pal­ki­taan ja kel­lo 13 pal­ki­taan vie­lä paras vir­po­mi­sa­su. Ulko­na on tar­jol­la mak­ka­ran ja vaah­to­kark­kien pais­toa ja kel­lo 14 alkaa pääsiäisbingo.

Koko köö­ril­lä ulkoilemaan.
Kui­va­nie­men yrit­tä­jät ry jär­jes­tää yhdes­sä Iin kun­nan ja Iin seu­ra­kun­nan kans­sa koko per­heen ulkoi­lu- ja hiih­to­ta­pah­tu­man sun­nun­tai­na 24.3. Kui­va­nie­men urheil­lu­ken­täl­lä kel­lo 12 alkaen.

Hiih­to­ki­sat start­taa­vat kel­lo 13 ja kaik­ki osal­lis­tu­jat pal­ki­taan. Gril­lis­sä tar­jol­la mak­ka­raa kah­vi- ja munk­ki­tar­joi­lun lisäk­si. Ilmai­ses­sa tapah­tu­mas­sa on myös paloau­toe­sit­te­ly ja sää­va­rauk­ses­sa hevosratsastusta.

Teok­sia esillä.
Iiläi­sen tai­tei­li­jan San­na Koi­vis­ton pie­nois­veis­tok­sia ja kak­si isoa maa­laus­ta on “Ajan saat­to” ‑näyt­te­lys­sä Oulus­sa Met­so­lan Kar­ta­nos­sa 15.3. –26.4. Näyt­te­ly ilah­dut­taa senio­ri­ta­lon arkea.

Kokeil­laan­pa uudestaan.
Mir­ja­min kah­vi­la on jäl­leen auki Myl­lyl­lä 23.3. ja 30.3. Ovet ovat auki kum­pa­na­kin päi­vä­nä 10.30–15.30. Vii­me vii­kon tors­tai­na pals­tal­la kel­lon­ai­ka oli vää­rin ja vää­rää oli myös tie­to beto­nis­ten koris­te-esi­nei­den maa­laa­mi­ses­ta pai­kan pääl­lä. Pupu­ja ja lin­tu­ja on ostet­ta­vis­sa kotiin koris­tel­ta­vak­si. Pai­kan pääl­lä on 23.3. myös peru­na­kaup­pias ja makei­den herk­ku­jen lisäk­si kah­vi­las­ta löy­tyy seka­me­hua ja leipiä.

Musii­kin äärel­le Kiiminkiin.
Mies­kuo­ro SoLa kon­ser­toi Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa sun­nun­tai­na 24.3. kel­lo 19–20. Ohjel­mas­sa on hen­gel­lis­tä, pää­siäi­sai­heis­ta musiik­kia. Kuo­roa joh­taa Joo­nas Vat­jus. Vapaa­eh­toi­nen ohjel­ma­mak­su menee Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväksi.

Ahmat jah­taa sarjanousua.
Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen edus­tus­jouk­kue otti vii­me vii­kon­lop­pu­na komean voi­ton tiuk­kaa­kin tiu­kem­mas­sa 3. diva­rin finaa­li­sar­jas­sa. Voit­to rat­ke­si vas­ta sun­nun­tai­na finaa­li­sar­jan kol­man­nes­sa pelis­sä Hau­ki­pu­taan jää­hal­lis­sa, jos­sa Ahmat rat­kai­si otte­lut jat­koa­jal­la nume­roin 4–3 Laser HT Aka­te­mi­aa vastaan.

Kovin kau­aa Ahmat ei voi levä­tä laa­ke­reil­laan, sil­lä jo tule­va­na vii­kon­lop­pu­na edes­sä on 2. diva­rin nousu­kar­sin­nat. Vas­taan­sa Ahmat saa VTS:n Vuo­ka­tis­ta. Per­jan­tai­na ensim­mäi­nen otte­lu on vie­ras­pe­li ja toi­nen otte­lu pela­taan lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taal­la kel­lo 15 alkaen. Mikä­li voi­tot mene­vät tasan, rat­kai­se­va otte­lu pela­taan sun­nun­tai­na Vuokatissa.

Latu­kirk­ko kut­suu reip­pai­li­jat juma­lan­pal­ve­luk­seen laavulle.
Hiih­tä­jien ja mui­den tal­vi­reip­pai­li­joi­den oma Latu­kirk­ko jär­jes­te­tään tänä vuon­na Mie­hik­kään laa­vul­la Hau­ki­pu­taal­la, pal­musun­nun­tai­na 24.3. kel­lo 14. Laa­vul­la on sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus, ohjel­ma ja vir­ret jae­taan pai­kal­le tul­leil­le monis­tei­na. Sanan ja vir­sien jäl­keen ohjel­mas­sa on mak­ka­ran­pais­toa ja mehu­tar­joi­lu. Dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Min­na Simi­län mukaan laa­vu sopii Latu­kir­kol­le erit­täin hyvin. Pal­musun­nun­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen luon­non kes­kel­lä toi­mit­taa pas­to­ri San­na Kilpelänaho.

Mir­jan ja Arin virtuaalikahvit.
Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ja vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va kut­su­vat oulu­lai­set vir­tu­aa­li­kah­veil­le kes­kus­te­le­maan. Mir­jan ja Arin vir­tu­aa­li­kah­vien aihee­na on Oulun kau­pun­gin talous ja tule­vai­suu­den näky­mät. Kes­kus­te­lu käy­dään Face­book-live­nä Oulun kau­pun­gin Face­book-sivul­la www.facebook.com/Oulu.Finland tors­tai­na 21.3. kel­lo 18–19. Tilai­suus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja oulu­lai­set voi­vat esit­tää aihees­ta kysymyksiä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.