Yli­kii­min­ki­läi­nen Y‑tiimi laa­je­nee voimakkaasti

Suo­men suu­rim­piin sou­tu­ve­nei­den val­mis­ta­jiin lukeu­tu­va Y‑Tiimi Oy laa­jen­taa toi­min­taan­sa voi­mak­kaas­ti. Yhtiö on hank­ki­nut omis­tuk­seen­sa kak­si uut­ta vene­merk­kiä ja palk­kaa sen myö­tä lisää työn­te­ki­jöi­tä tuo­tan­to­lai­tok­seen­sa Ylikiiminkiin.

Y‑Tiimi Oy on jo usean vuo­den ajan val­mis­ta­nut ja mark­ki­noi­nut sou­tu­ve­nei­tä Yki-vene-tuo­te­mer­kil­lään. Nyt se on ryh­ty­nyt val­mis­ta­maan omis­sa nimis­sään myös kah­ta muu­ta suo­sit­tua sou­tu­ve­nei­den mal­lis­toa, Kais­laa ja Idealia.

– Kais­lan ja Idea­lin myö­tä aiom­me kak­sin­ker­tais­taa hen­ki­lös­töm­me mää­rän. Lisäk­si lähiai­ko­jem­me tavoit­tee­na on jopa vii­sin­ker­tais­taa lii­ke­vaih­tom­me, ker­too Y‑Tiimi Oy:n lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Nils Iso-Mark­ku.

Y‑Tiimin palk­ka­lis­toil­la on täl­lä het­kel­lä noin 20 työn­te­ki­jää. Yhtiön lii­ke­vaih­to on kulu­va­na vuon­na lähes 1,5 mil­joo­naa euroa.

– Val­mis­tim­me vuon­na 2021 noin 600 sou­tu­ve­net­tä ja aiom­me nos­taa tuo­tan­tom­me ensi vuon­na jo 1 500 venee­seen. Sen jäl­keen tavoit­teem­me on 3 000 sou­tu­ve­nees­sä, joi­hin lukeu­tu­vat myös tuo­te­va­li­koi­mas­sam­me ole­vat kanoo­tit sekä sou­tu­ve­nei­den ja kanoot­tien yhdis­tel­mät, vene­ka­noo­tit eli venoo­tit, Iso-Mark­ku toteaa.

– Teem­me kaik­ki veneem­me eri­tyi­sen kes­tä­väs­tä luji­te­muo­vis­ta, eli lasi­kui­dun ja hart­sin yhdis­tel­mäs­tä. Tämän ansios­ta voim­me­kin ainoa­na Suo­mes­sa antaa veneil­lem­me sadan vuo­den tuo­te­ta­kuun, eli veneem­me eivät nor­maa­li­käy­tös­sä rik­kou­du, kaa­du tai uppoa.

Y‑Tiimi Oy:n 4 000 neliö­met­rin tuo­tan­to­ti­lat sijait­se­vat Yli­kii­min­gis­sä. Sou­tu­ve­nei­den lisäk­si yhtiö val­mis­taa muun muas­sa perä­kär­ry­jen kuo­mu­ja sekä mini­ta­lo­ja ja eri­lai­sia pien­ti­la­rat­kai­su­ja, kuten läm­mi­tet­tä­viä wc-tiloja.