Yli­kii­min­gin hiih­tocup päät­tyi Pyl­kö­na­hol­le

Ylikiiminkiläiset Emma Huovinen (edessä) ja Adelia Nikula osallistuivat kaikkiin Ylikiimingin hiihtocupin osakilpailuihin 2009–2010 -syntyneiden tyttöjen sarjassa. Kovakuntoiset tytöt harrastavat ampumahiihtoa Oulun Hiihtoseurassa.

His­to­rial­li­nen ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin hiih­tocup päät­tyi sun­nun­tai­na. Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­ty pää­tös­ki­sa kerä­si pai­kal­le muka­vas­ti hiih­tä­jiä huol­ta­ji­neen ja kan­nus­ta­ji­neen naut­ti­maan aurin­koi­ses­ta sääs­tä.

Yli­kii­min­gin hiih­tocu­pin osa­kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin Vesa­las­sa, Nuo­rit­tal­la, Jolok­sel­la, Vep­säl­lä, Juo­pu­lil­la, Nie­mi­ky­läs­sä ja Pyl­kö­na­hol­la. Osa­kil­pai­luis­sa kävi kaik­ki­aan 110 eri hiih­tä­jää. Pää­tös­ki­sas­sa pal­kit­tiin kaik­ki vii­mei­sen osa­kil­pai­lun hiih­tä­jät sekä cupin yhteis­pis­teis­sä menes­ty­neet. Lisäk­si pal­kit­tiin Super­Park Oulun päi­vä- ja ravin­to­la Robson´sin ate­ria­li­pul­la kaik­ki jokai­ses­sa osa­kil­pai­lus­sa hiih­tä­neet, joi­ta oli­vat Rei­no Mäke­lä, Inga Lei­pi­vaa­ra, Kii­ra Jär­ven­ran­ta, Eri­ka Ohe­no­ja, Juho Ala­ta­lo, Edvi Niku­la, Eina­ri Huo­vi­nen, Ahti Sil­ta­kos­ki, Emma Huo­vi­nen, Ade­lia Niku­la, Ron­ja Jär­ven­ran­ta, Atte Rau­ta­kos­ki ja Aaret Niku­la.

Hiih­tocup on saa­nut laa­jas­ti kii­tos­ta niin hiih­tä­jil­tä kuin huol­ta­jil­ta­kin.

– Meil­lä on tykät­ty tosi pal­jon. Mei­dän Eri­ka on läh­te­nyt innok­kaas­ti hiih­tä­mään, kun on tien­nyt, että saa pal­kin­non, Mir­ja Kos­te­ki­vi-Ohe­no­ja nau­rah­taa ja ker­too hei­dän käy­neen jokai­ses­sa osa­kil­pai­lus­sa.

Hiih­tocup on maa­il­man paras kek­sin­tö

Yli­kii­min­ki­läi­sen Atte Rau­ta­kos­ken mie­les­tä hiih­tocup on maa­il­man paras kek­sin­tö.

– Olin vii­kol­la pik­ka­sen kipeä­nä, mut­ta kuu­me las­ki ja pää­sin jo per­jan­tai­na kou­luun ja eilen Nie­mi­ky­lään ja tänään tän­ne. Onnek­si, jokai­ses­sa osa­kil­pai­lus­sa hiih­tä­nyt Atte huo­kai­see.

– Tämä hiih­tocup on niin kuin maa­il­man paras kek­sin­tö. Toi­von, että tämä jat­kui­si ensi vuon­na­kin. On tosi hyvä, kun on pääs­syt kier­tä­mään eri kyliä ja siel­lä hiih­tä­mään, Atte tuu­maa.

Hiih­tocu­pin osa­kil­pai­lu­ja hiih­det­tiin tal­ven aika­na vaih­te­le­vis­sa olo­suh­teis­sa.

– Aluk­si oli pak­kas­ta. Myö­hem­min satoi vet­tä, rän­tää tai tuu­li oli myrs­ky­lu­ke­mis­sa. Pää­tös­ki­sas­sa oli lois­to sää. Juo­pu­lin kisas­sa sat­tui yksi eri­koi­suus. Kos­kaan ennen ei hiih­to­suun­taa ole muu­tet­tu tuu­len takia. Juo­pu­lil­la se teh­tiin — pää­tet­tiin hiih­tää nuo­rim­man sar­jan osal­ta myö­tä­tuu­leen, noin 60 vuot­ta toi­mit­si­ja­na eri­lai­sis­sa kisois­sa toi­mi­nut Las­se Haa­pa­mä­ki nau­rah­taa.

Hiih­tocu­pin ansios­ta Yli­kii­min­gin tal­vi­ta­pah­tu­mat eivät olleet tänä vuon­na eri kylil­lä yhtä aikaa, ja ihmi­set kier­si­vät hyvin tapah­tu­mis­sa. Monil­la kylil­lä kuten Nuo­rit­tal­la hiih­tocu­pi­de­aa oli mie­tit­ty aiem­min, mut­ta Jolok­sen urhei­luseu­ran Pau­la Pel­ko­nen sanoi aja­tuk­sen ääneen yli­kii­min­ki­läis­ten yhtei­sö­jen ja toi­mi­joi­den ver­kos­to­ti­lai­suu­des­sa Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la loka­kuus­sa. Siel­lä asi­aa kan­na­tet­tiin, mut­ta sen enem­pää ide­aa ei vie­ty eteen­päin.

Mar­ras­kuus­sa Juo­pu­lin kyläyh­dis­tyk­sen hal­li­tus heit­ti hiih­tocu­pin ideoin­ti haas­teen alu­een vah­vim­mal­le ja kes­kei­sim­mäl­le urhei­luseu­ral­le Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­hil­le, joka tart­tui haas­tee­seen. Mar­ras­kuun lopus­sa jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­nen hiih­tocu­pin yhteis­pa­la­ve­ri, jos­sa alu­een kyläyh­dis­tyk­set ja yhtei­söt aloit­ti­vat cupin suun­nit­te­lun.

– Hyvin tämä cup onnis­tui. Tääl­lä huo­maa, että jokais­ta hiih­tä­jää kan­nus­te­taan, ei vain omia lap­sia. Minua har­mit­taa, etten ole itse pääs­syt kuin oman kylän tapah­tu­maan ja tän­ne pää­tös­ta­pah­tu­maan, mut­ta ensi vuon­na sit­ten, hiih­tocu­pi­dean äidik­si nimet­ty Pau­la Pel­ko­nen tuu­maa.

Hiih­tocu­pin osa­kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­jät kiit­tä­vät hiih­tä­jiä, huol­ta­jia ja kat­so­jia tapah­tu­miin osal­lis­tu­mi­ses­ta. Hiih­to­kil­pai­lu­jen tulok­sia ja kuvia löy­tyy osoit­tees­ta: www.facebook.com/ylikiiminginhiihtocup/