Ylikii­mingin kou­lu pal­kit­tiin ympäris­tö­työstään jo seitse­männen kerran

Ylikiimingin koulun kestävä tulevaisuus –maskottikisan voitti viime keväänä Jenna Holmi kilpikonnatyöllään. Kilpailu liittyi koulun Vihreä lippu –teemaan. Uutena teemana on luonnon monimuotoisuus.Ylikiimingin koulun kestävä tulevaisuus –maskottikisan voitti viime keväänä Jenna Holmi kilpikonnatyöllään. Kilpailu liittyi koulun Vihreä lippu –teemaan. Uutena teemana on luonnon monimuotoisuus.

Ympä­ris­tö­kas­va­tus­jär­jes­tö FEE Suo­mi on myön­tä­nyt Yli­kii­min­gin kou­lul­le jäl­leen Vih­reän lipun osoi­tuk­sek­si kor­kea­ta­soi­ses­ta, suun­ni­tel­mal­li­ses­ta ja osal­lis­ta­vas­ta ympä­ris­tö­kas­va­tus­työs­tä. Vih­reä lip­pu myön­net­tiin toi­min­nas­ta Yli­kii­min­gin kou­lul­le jo seit­se­män­nen ker­ran. Kou­lu on teh­nyt ympä­ris­tö­työ­tä jo yli kym­me­nen vuo­den ajan.

Edel­li­sen kah­den vuo­den ajan Yli­kii­min­gin kou­lun Vih­reä Lip­pu ‑tee­ma­na on ollut ilmas­ton­muu­tos. Tee­man tii­moil­ta koet­tiin monia onnis­tu­mi­sia muun muas­sa luo­tiin ilmas­ton­muu­tok­seen liit­ty­viä pele­jä ja sai­pa kes­tä­vä tule­vai­suus myös oman mas­ko­tin. Seu­raa­vat kak­si vuot­ta Yli­kii­min­gin kou­lun Vih­reä Lip­pu- tee­ma­na on luon­non moni­muo­toi­suus. Yhtä aikaa uuden tee­man kans­sa on aloit­ta­nut myös uusi oppi­lai­den ympä­ris­tö­raa­ti. Raa­tiin valit­tiin innos­tu­nut jouk­ko 4–9‑luokkien oppilaita .

Yli­kii­min­gin kou­lus­sa vie­te­tään 2.2.2022 Vih­reä lip­pu ‑päi­vää, jol­loin siel­lä nos­te­taan sal­koon Vih­reän lippu. 

Vih­reä lip­pu on kan­sain­vä­li­nen kas­va­tusa­lan ympä­ris­tö­oh­jel­ma ja ser­ti­fi­kaat­ti, jos­sa lap­set ja nuo­ret muut­ta­vat toi­min­tayk­sik­kön­sä arkea kes­tä­väm­mäk­si tee­ma ker­ral­laan, yhdes­sä opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien kans­sa. Suo­mes­sa Vih­reäs­sä lipus­sa on muka­na jo 95 000 las­ta ja nuor­ta sekä 11 000 opet­ta­jaa ja kasvattajaa.