Uusi kir­jas­to suun­nit­teil­la Yli­kii­min­kiin – Uudis­tuk­sen pelä­tään koi­tu­van asu­kas­tu­van kohtaloksi

Ylikiimingissä kaupungin aikeet rakentaa alueelle uusi kirjastorakennus on otettu vastaan kahtalaisin mielin. Uudisrakennuksesta iloitaan, mutta samalla pelätään kuitenkin Ylikiimingin yhteisöllisen sydämen, asukastuvan menettämistä. Asukastoiminnalle uudessa rakennuksessa ei tiloja ole osoitettu. Kirjastossa asioimassa piipahtaneen ylikiiminkiläisen Mikko Siltakosken mielestä nyt esillä oleva suunnitelma ei kuulosta äkkiseltään ollenkaan huonolta. (Kuva: Teea Tunturi)Ylikiimingissä kaupungin aikeet rakentaa alueelle uusi kirjastorakennus on otettu vastaan kahtalaisin mielin. Uudisrakennuksesta iloitaan, mutta samalla pelätään kuitenkin Ylikiimingin yhteisöllisen sydämen, asukastuvan menettämistä. Asukastoiminnalle uudessa rakennuksessa ei tiloja ole osoitettu. Kirjastossa asioimassa piipahtaneen ylikiiminkiläisen Mikko Siltakosken mielestä nyt esillä oleva suunnitelma ei kuulosta äkkiseltään ollenkaan huonolta. (Kuva: Teea Tunturi)

Kir­jas­to, kun­to­sa­li, Oulu10-pal­ve­lut ja nuo­ri­so­ti­la. Aina­kin nämä löy­tyi­si­vät kak­si­ker­rok­si­ses­ta uudis­ra­ken­nuk­ses­ta sekä laa­jen­nu­kes­ta, jon­ka raken­ta­mis­ta han­ke­työ­ryh­mä Yli­kii­min­kiin esit­tää. Uudis­ra­ken­nuk­ses­sa sijait­see suun­ni­tel­man mukaan myös joi­tain kou­lun tilo­ja, kuten oppi­las­huol­lon tilat. Perus­tee­na uudis­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­sel­le ovat muun muas­sa nykyi­sen kir­jas­ton kor­kea kor­jausas­te sekä eri pal­ve­lui­den yhteis­toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mi­nen ja nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­tao­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­nen. Han­ke esi­te­tään toteu­tet­ta­vak­si kau­pun­gin oma­na eril­li­sin­ves­toin­ti­na vuo­si­na 2024–2025 ja suun­nit­te­lu vuon­na 2023. Hank­keen tavoi­te­hin­ta-arvio on noin 2,24 mil­joo­naa euroa, jon­ka lisäk­si irtai­mis­to­kus­tan­nuk­set ovat noin 283 000 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla