Syr­ji­mi­nen ei ole oikein

Vähem­mis­tö­jen syr­ji­mi­nen ei ole oikein, kos­ka ihmi­set eivät voi vali­ta ihon­vä­ri­ään, sek­su­aa­li­suut­taan tai sai­rauk­si­aan. Jos jou­dut onnet­to­muu­teen ja hal­vaan­nut osak­si, et voi asial­le mitään, mut­ta sil­ti ihmi­set voi­vat tul­la nau­ra­maan sinul­le ja puhua selän taka­na pahaa.

Jos joku on eri­lai­nen kuin suu­rin osa väes­tös­tä, se ei oikeu­ta syr­ji­mis­tä tai hal­vek­sun­taa. Ihmi­nen on sil­ti aivan upea ja aivan yhtä tär­keä kuin jos tämä oli­si saman­lai­nen kuin muut.

On vää­rin olet­taa kaik­kien ole­van hete­ro­sek­su­aa­li­sia, val­koi­hoi­sia ter­vei­tä ihmi­siä. Kukaan ei voi päät­tää, mitä tun­tee tai mil­tä näyt­tää. Käyt­täy­ty­mi­seen voi vai­kut­taa, mut­ta tie­tyt sai­rau­det ja vam­mat ovat poik­keus. Jos et tie­dä ihmi­sen koko tari­naa, älä kos­kaan arvos­te­le häntä.

Kehi­tys­vam­mai­set, tum­mai­hoi­set, homo­sek­su­aa­lit, asek­su­aa­lit ja muun­su­ku­puo­li­set ovat kaik­ki yhtä arvok­kai­ta ihmi­siä ja kuu­lu­vat jouk­koon samal­la taval­la kuin muut­kin. Eri­lai­suus on arvo­kas­ta, eikä ole mitään jär­keä tuo­mi­ta jotain, jos hän on erilainen.

Roo­sa Sal­mi, Yli­kii­min­gin kou­lu, 8.luokka

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.