Per­he­päi­vä­hoi­to­ko­ti Met­sä­täh­ti ava­si Vesa­las­sa

Perhepäivähoitokoti Metsätähti Ylikiimingin Vesalassa toimii vuokratussa omakotitalossa, joka on kokonaan vain hoitajien ja lasten käytössä.

Karah­ka­lai­nen Piia Kopo­nen ja vesa­la­lai­nen Mir­va Myl­ly­oja ovat avan­neet Yli­kii­min­gin Vesa­laan per­he­päi­vä­hoi­to­ko­ti Met­sä­täh­den, jos­sa on tilaa kaik­ki­aan kah­dek­sal­le päi­vä­hoi­to­lap­sel­le ja kah­del­le eska­ri­lai­sel­le. Vapai­na on elo­kuun alus­ta alkaen paik­ka vie­lä nel­jäl­le lap­sel­le ja kah­del­le eska­ri­lai­sel­le.

Roh­kea nais­kak­sik­ko päät­ti kevät­tal­vel­la lyö­dä hynt­tyyt työ­maa­il­mas­sa yhteen. Tou­ko­kuun alus­sa per­he­päi­vä­hoi­ta­jan ammat­ti­tut­kin­non omaa­vil­la nai­sil­la oli jo Vesa­las­ta oma­ko­ti­ta­lo vuo­krat­tu­na ja Met­sä­täh­ti aloit­ti toi­min­tan­sa. Miten­kään tavan­omais­ta täl­lai­nen per­he­päi­vä­hoi­ta­jien yhtei­nen toi­min­ta ei ole, sil­lä nais­ten tie­dos­sa Oulun alu­eel­la on vain yksi hie­man saman­tyyp­pi­nen rat­kai­su.

– Tar­jol­la on lap­sil­le kodin­omais­ta hoi­toa, pal­jon syliä, ulkoi­lua, met­säs­sä oloa, kehit­tä­viä leik­ke­jä ja lelu­ja sekä koti­ruo­kaa, ker­too Mir­va Myl­ly­oja.

Piia Kopo­nen on aiem­min ollut omien las­ten kans­sa koto­na ja teh­nyt samal­la 12 vuot­ta töi­tä per­he­päi­vä­hoi­ta­ja­na. Hänes­tä alkoi omien las­ten kas­vaes­sa tun­tua, että pitäi­si kek­siä jotain muu­ta­kin.

– Haluam­me antaa yli­kii­min­ki­läi­sil­le per­heil­le eri­lai­sen vaih­toeh­don las­ten hoi­ta­mi­sen jär­jes­tä­mi­sek­si.

Mir­va Myl­ly­oja on aiem­min työs­ken­nel­lyt kau­pal­li­sel­la puo­lel­la, ja edel­li­set kak­si vuot­ta hän on ollut koto­na per­he­päi­vä­hoi­ta­ja­na.

– Tämä, että teem­me töi­tä yhtei­sis­sä tilois­sa ja omien kotiem­me ulko­puo­lel­la antaa val­ta­vas­ti vah­vuuk­sia ja mah­dol­li­suuk­sia työ­höm­me. Vaik­ka­pa ruo­kaa lait­taes­sa toi­nen voi tou­hu­ta las­ten kans­sa. Ilma­pii­ri pysyy kii­reet­tö­mä­nä ja lap­set voi iän mukaan jakaa ryh­miin teke­mään puu­hi­aan, Piia Kopo­nen sanoo.

Vesa­las­sa Met­sä­täh­den­tiel­lä isol­la 5 000 neliön mar­ja­pen­sai­den ja met­sän reu­nus­ta­mal­la ton­til­la on 113 neliön suu­rui­nen oma­ko­ti­ta­lo, jos­sa keit­tiön ja olo­huo­neen lisäk­si on muun muas­sa uni­huo­ne ja leik­ki­huo­ne per­he­päi­vä­hoi­to­ko­din käy­tös­sä. Ulko­sal­la on kii­pei­ly­puut vie­res­sä ja tal­vi­sin hiih­to­la­tu­kin kul­kee ihan lähel­tä.

– Aja­tuk­se­nam­me on, että ohjat­tua­kin toi­min­taa on, mut­ta pal­jon lap­set saa­vat luon­tai­ses­ti toteut­taa itse­ään. Tuem­me myös sitä, että lap­set jakai­si­vat kes­kit­tyä sii­hen, mitä teh­dään. Toi­min­ta on lap­si­läh­töis­tä, Myl­ly­oja sanoo.