Kii­min­ki­joes­sa melo­taan lauantaina

Perin­tei­nen Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta jär­jes­te­tään ensi lau­an­tai­na 8. kesä­kuu­ta. Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­nan juu­ret ulot­tu­vat 1980-luvulle.

Melon­ta alkaa Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­län vene­käyt­töön tar­koi­te­tul­ta ran­nal­ta (Aution­tie 8) kel­lo 9 ja päät­tyy ilta­päi­väl­lä Koi­te­liin. Melon­ta­reit­ti on mil­tei 20 kilo­met­riä pit­kä. Puo­les­sa välis­sä mat­kaa pide­tään lou­nas­tau­ko, jon­ka lisäk­si on myös mui­ta lyhyem­piä taukoja.

Tapah­tu­man jär­jes­tää ulkoil­ma­har­ras­tuk­siin kes­kit­ty­nyt Lap­pis, Kii­min­ki­jo­ki ry:n puo­les­ta. Muka­na on oppai­ta, tur­va­me­lo­jia sekä muu­ta hen­ki­lö­kun­taa var­mis­ta­mas­sa tur­val­li­sen melon­nan Kiiminkijoessa.

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta on osa Suo­mi meloo ja sou­taa ‑viik­koa, joka jär­jes­te­tään 8.–16. kesä­kuu­ta. Sen tavoit­tee­na on kerä­tä vii­kon aika­na vähin­tään 80 000 kilo­met­riä sou­taen ja meloen.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.