Tar­jol­la ei mitään

Mikä­li Poh­teen suunn­ni­tel­mat kon­kre­ti­soi­tu­vat, jat­kos­sa ei Yli-Iis­sä ole tar­jol­la min­kään­lai­sia sosi­aa­li- tai ter­veys­pal­ve­lui­ta. Sama tilan­ne kos­kee Ran­ta­poh­jan alu­eel­la myös Kui­va­nie­meä. Äitiys- ja las­ten­neu­vo­lan sekä sosi­aa­li­työn ja ‑ohjauk­sen pal­ve­lui­ta saa­tet­tai­siin esi­tyk­sen mukaan tar­peen mukaan tar­jo­ta esi­mer­kik­si sivis­tys­toi­men tilois­sa. Yli­kii­min­gis­sä pal­ve­lui­ta tar­joil­laan jat­kos­sa lähin­nä etänä. 

Ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta supis­te­taan, vaik­ka väes­tö ikään­tyy. Mikä­hän tulee ole­maan Yli-Iin Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen tule­vai­suus? Onko lak­kaut­ta­mi­nen jopa erit­täin­kin todennäköistä?

Omais­hoi­ta­jien palk­kaus mini­moi­daan ja vapais­ta vähen­ne­tään, vaik­ka vuo­sia on jau­het­tu sii­tä, miten hei­kot olot omais­hoi­ta­jil­la on. Mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­ta kar­si­taan, kun­tou­tus ja vam­mais­pal­ve­lut ovat höy­län alla, kuten kaik­ki muukin.

Hil­je­ne­vien kylien hil­jen­tä­mi­nen jat­kuu niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin alu­eel­li­ses­ti­kin. Oulul­la on nyt näy­tön paik­ka sii­nä, halu­aa­ko kau­pun­ki todel­la pitää kaik­ki alu­een­sa elin­voi­mai­si­na. Kukaan muu­kaan sitä ei näy­tä tekevän.

On vai­kea näh­dä, mitä hyvää täs­tä hyvin­voin­tia­lue- ja sote-uudis­tuk­ses­ta voi­si seu­ra­ta. Toi­vo­taan, että kaik­ki muut­tuu hyväk­si ja vuo­sien kulut­tua ihme­tel­lään, miten näin suu­ri muu­tos saa­tiin vie­tyä niin onnis­tu­nees­ti Suo­mes­sa läpi.