Kie­ri­kin voi­ma­lai­tok­sel­le suun­nit­teil­la ultrakondensaattori

PVO-Vesi­voi­ma suun­nit­te­lee ult­ra­kon­den­saat­to­rin käyt­töön­ot­toa Kie­ri­kin voi­ma­lai­tok­sel­laan Iijoel­la. Kysees­sä on PVO-Vesi­voi­man ensim­mäi­nen ult­ra­kon­den­saat­to­ri­han­ke. Yhtiön tar­koi­tus on pilo­toi­da ult­ra­kon­den­saat­to­ri­tek­no­lo­gi­aa Kie­ri­kin voi­ma­lai­tok­sel­la mah­dol­li­sia laa­jem­pia inves­toin­te­ja varten.

Ult­ra­kon­den­saat­to­ri on lyhy­tai­kai­nen ener­gia­va­ras­to, joka paran­taa vesi­voi­ma­lai­tok­sen suo­ri­tus­ky­kyä. Sen avul­la vesi­voi­ma­lait­teis­tot kes­tä­vät myös parem­min aiem­paa aktii­vi­sem­paa sää­tö­käyt­töä. Sää­tö­ky­vyn paran­ta­mi­sen ohel­la ult­ra­kon­den­saat­to­ri myös piden­tää vesi­voi­ma­lai­tok­sen elin­kaar­ta pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, sil­lä se vähen­tää lai­tok­sen hyvin nope­aa ohjaus­tar­vet­ta ja lait­tei­den kulumista.

– Kysees­sä on meil­le tär­keä pilot­ti­han­ke, jos­ta saam­me hyvää käy­tän­nön koke­mus­ta ja tie­toa mah­dol­li­sia tule­vai­suu­den inves­toin­te­ja var­ten. Täh­tääm­me sii­hen, että voi­sim­me ottaa ult­ra­kon­den­saat­to­rit käyt­töön tule­vai­suu­des­sa kai­kil­la vesi­voi­ma­lai­tok­sil­lam­me, PVO-Vesi­voi­man käyt­tö­pääl­lik­kö Ant­ti-Pek­ka Sipo­la sanoo.

Ult­ra­kon­den­saat­to­ri on suun­ni­tel­tu sijoi­tet­ta­vak­si Iijoen Kie­ri­kin voi­ma­lai­tok­sen alu­eel­le, eikä sil­lä ole mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta ympä­ris­töön, mai­se­maan tai vesis­tön käyt­töön. Hank­keen inves­toin­ti­pää­tök­sen val­mis­te­lu ovat par­hail­laan käyn­nis­sä ja nii­den arvioi­daan val­mis­tu­van tou­ko­kuus­sa 2023. Raken­ta­mi­sen on tar­koi­tus käyn­nis­tyä vuo­den 2023 aikana.