Vaa­ti­vaa ja väri­käs­tä

Kesä ei vie­lä kukois­ta, mut­ta poliit­ti­sel­la rin­ta­mal­la väriä ja vään­töä on jo ollut näkö­pii­ris­sä.

Kesä­kuun alus­sa aloit­ta­vat uudet val­tuus­tot ovat jär­jes­täy­ty­mäs­sä, ja aina­kin Oulus­sa kuo­hah­te­lee. Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mihin rat­kai­suun val­tuus­to pää­tyy puheen­joh­ta­jien mää­räs­sä. Val­tuus­to­ryh­mien neu­vot­te­luis­sa pää­dyt­tiin kuu­teen puheen­joh­ta­jaan, eli val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan lisäk­si tar­vit­tai­siin vii­si vara­pu­heen­joh­ta­jaa. Nyt tätä ”yksi­mie­lis­tä” ennak­ko­so­pi­mus­ta ollaan avaa­mas­sa, var­mas­ti­kin sii­tä syn­ty­neen kohun seu­rauk­se­na.

Neu­vot­te­lut ovat sul­jet­tu­ja, ja taval­li­nen kun­ta­lai­nen voi vain päh­käil­lä, mitä täl­lä haet­tiin. Ehkä­pä saam­me tähän vie­lä valais­tus­ta. Avoi­muus ja läpi­nä­ky­vyys pää­tök­sen­teos­sa ei saa jää­dä sanan­he­li­näk­si, jot­ta luot­ta­mus äänes­tä­jiin säi­lyy vaa­lien välil­lä­kin.

Uuden joh­ta­mis- ja palk­kio­sään­nön myö­tä kulut eivät täl­lä ton­til­la ole pie­ne­ne­mäs­sä, vaik­ka muil­la saroil­la ruu­via jou­du­taan kiris­tä­mään. Ei sil­lä, ettei­vät­kö luot­ta­mus­hen­ki­löt palk­kan­sa ja palk­kion­sa ansait­si­si, työ vaa­tii tai­toa, aikaa ja paneu­tu­mis­ta, mut­ta koh­tuu kai­kes­sa.

Vaik­ka kuu­del­le puheen­joh­ta­jal­le mak­set­ta­va eril­li­nen kuu­kausi­kor­vaus oli­si pisa­ra suu­ren Oulun bud­je­tis­sa, sum­maa voi­daan suh­teut­taa yli­mää­räis­ten tit­te­lei­den osal­ta vaik­ka­pa uima­ran­to­jen sul­ke­mi­siin tai muu­ta­mien pien­ten kou­lu­lais­ten saa­miin kiel­tei­siin kou­lu­kul­je­tus­pää­tök­siin.

Kah­ta miel­tä voi­daan tie­ten­kin olla sii­tä, mikä rat­kai­su mil­loin­kin lisää demo­kra­ti­aa vai pai­su­te­taan­ko byro­kra­ti­aa. Tosi kui­ten­kin on, että kun­tien teh­tä­vät ja talous puo­lit­tu­vat maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen myö­tä ja täs­sä valos­sa pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­ton­kin soi­si keve­ne­vän. Iso­ja ja tär­kei­tä asioi­ta sil­ti jää val­tuus­ton, ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tä­vien, kun­ta­lais­ten valit­se­mien edus­ta­jien pää­tet­tä­vik­si. Uskon, että tah­toa löy­tyy toi­mia kun­ta­lais­ten par­haak­si.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi