Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia alku­ja

Elo­kui­si­na aamui­na ilmas­sa alkaa olla kou­lu­aa­mun tun­tua. Ensi vii­kol­la on taas aika kiin­nit­tää eri­tyi­nen huo­mio pie­niin kul­ki­joi­hin lii­ken­tees­sä. Pie­net kou­lu­tai­pa­leen­sa aloit­ta­vat eivät aina muis­ta van­haa lii­ken­neo­pe­tus­ta “kat­so ensin vasem­paan, sit­ten kat­se oike­aan ja vie­lä ker­ran vasem­paan”.

Kou­lun aloit­ta­mi­seen liit­tyy pal­jon monen­lais­ta jän­nit­tä­vää ja mie­leen­pai­nu­vaa. On ostet­ta­va ensim­mäi­nen rep­pu ja penaa­li, koh­dat­ta­va uudet luok­ka­ka­ve­rit ja opit­ta­va kou­lu­ruo­kai­lun sään­nöt.

Isom­mil­la opis­ke­li­joil­la on repun ostoa suu­rem­mat haas­teet löy­tää opis­ke­lua­sun­to ja sii­hen kalus­teet, hakea opin­to­tuet, asu­mis­tuet, opin­to­lai­nat ja muu­ta. On otet­ta­va hal­tuun uusi oppi­lai­tos ja sen käy­tän­nöt ja aloi­tel­ta­va itse­näi­nen elä­mä mones­ti vie­raas­sa kau­pun­gis­sa.

Per­hees­sä­ni on tänä kesä­nä haet­tu opis­ke­li­ja-asun­toa sekä Hel­sin­gis­tä että Por­tu­ga­lin Por­tos­ta. Asiat sujui­vat lopul­ta hel­pon oloi­ses­ti, vaik­ka äiti­nä tuli tie­tys­ti nii­tä joku yö tur­haa huo­leh­dit­tua­kin. Pää­kau­pun­gis­sa asun­to­ja oli lopul­ta valit­ta­vak­si asti. Piti päät­tää, ottaa­ko solua­sun­to kes­kus­tas­ta vai yksiö ratik­ka­mat­kan pääs­tä. Por­tu­ga­lis­ta­kin löy­tyi aina­kin kuvien perus­teel­la ihan kel­po pesu­huo­neel­li­nen maja­paik­ka.

Paik­kan­sa on löy­det­tä­vä myös hei­dän, jot­ka eivät tänä syk­sy­nä saa­neet opis­ke­lu­paik­kaa. Osa viet­tää väli­vuot­ta tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti, mut­ta moni myös tah­to­mat­taan. On löy­det­tä­vä töi­tä, opis­kel­ta­va omaeh­toi­ses­ti tai mie­tit­tä­vä rahoi­tus lomai­luun.

Yhtä lail­la pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le, isom­mil­le opis­ke­li­joil­le kuin väli­vuot­taa viet­tä­vil­le toi­voi­si näin syys­lu­ku­kau­den kyn­nyk­sel­lä huo­let­to­mia päi­viä. Kan­nat­taa muis­taa, että asioil­la on tapa­na jär­jes­tyä.