Toi­mit­ta­jal­ta: Opas­te­tus­ti näkee enemmän

Loma on ihan­teel­lis­ta aikaa vaih­taa suun­ni­tel­mia, teh­dä äkki­läh­tö­jä ja tart­tua johon­kin uuteen. Sil­loin jää toki jotain suun­ni­tel­tua teke­mät­tä, mut­ta tilal­le voi ilmaan­tua jotain mielenkiintoisempaa.

Itsel­le tuo uusi oli tänä kesä­nä opas­te­tut kier­rok­set. Toki niil­lä on tul­lut käy­tyä satun­nai­ses­ti ennen­kin, mut­ta täl­le lomal­le nii­tä ker­tyi enem­mäl­ti. Nyt kävin oppaan joh­dol­la niin hau­taus­maal­la, jää­kau­den muo­vaa­mal­la har­jul­la, lin­nas­sa, kar­ta­nos­sa kuin puu­tar­has­sa­kin. Kaik­ki nämä kotimaassa. 

Opas­tet­tu­ja hau­taus­maa­kier­rok­sia jär­jes­te­tään lähes joka pitä­jän kirk­ko­maal­la, mut­ta kiin­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta niil­le ei ole tul­lut aiem­min läh­det­tyä. Yhden kier­rok­sen koke­muk­sel­la suo­sit­te­len nii­tä muil­le­kin. Paik­ka­kun­nan merk­ki­hen­ki­löi­den ja eri­kois­ten per­soo­nien lisäk­si kier­rok­sel­la saa aimo annok­sen tie­toa kylän tai paik­ka­kun­nan historiasta.

Opas­tet­tu har­ju­kier­ros kuk­ka­tee­mal­la tuli etee­ni aivan sat­tu­mal­ta, mut­ta osoit­tau­tui erit­täin mie­len­kiin­toi­sek­si sekin. Sen tie­sin aiem­mas­ta koke­muk­ses­ta, että lin­noi­hin, kar­ta­noi­hin ja nii­den puu­tar­hoi­hin kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti tutus­tua oppaan joh­dol­la. Vaik­ka koh­tee­seen pereh­tyi­si itsek­seen opas­tau­lu­jen ja netin avul­la, saa sii­tä hyvän oppaan avul­la irti pal­jon enemmän.

Kaik­kien opas­tet­tu­jen kier­ros­ten ehdo­ton edel­ly­tys on tie­tys­ti hyvä opas. Hyvil­lä ker­to­jan­lah­joil­la varus­tet­tu asi­aan­sa pereh­ty­nyt innos­tu­nut opas saa kuu­li­jan­sa kiin­nos­tu­maan lähes asias­ta kuin asiasta.

Kesä­lo­man hyvien koke­mus­ten innoit­ta­ma­na kat­son uusin sil­min Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin eteen tule­via opas­tet­tu­ja kier­rok­sia. Jos­pa niil­le sai­si läh­det­tyä muu­toin­kin kuin työn puolesta.