Toi­mit­ta­jal­ta: Melua rau­hal­li­ses­ta rannasta

Tam­pe­reen kau­pun­gin­val­tuus­ton vara­val­tuu­tet­tu Art­tu Rin­ta­nen twiit­ta­si toi­vo­van­sa lap­si­va­paa­ta ran­taa. Ehdo­tus aiheut­ti vah­vo­ja tun­tei­ta. Kri­tiik­kiä tuli muun muas­sa aja­tuk­sen “lap­si­vi­ha­mie­li­syy­des­tä”.

Miten pal­jon kes­kus­te­lua aihees­ta onkaan kir­von­nut. Oma ystä­vä­pii­ri­ni on täyn­nä nuo­ria aikui­sia, joil­le lap­sien miet­ti­mi­nen on kau­ka­na tule­vai­suu­des­sa, jos ne ovat siis näkö­pii­ris­sä ollen­kaan. Twii­tin aiheut­ta­ma kuo­hun­ta yllätti.

Ihmet­te­lim­me poru­kal­la sitä, mik­si tämä nos­tat­ti niin suu­ria kiel­tei­siä tun­tei­ta jois­sa­kin ihmi­sis­sä. Tajuan täy­sin, miten Ran­ta­ses­ta lap­sien kiel­tä­mi­nen ran­noil­ta teki­si niis­tä rau­hal­li­sem­pia. Useat krii­ti­kot veto­si­vat melun ja vil­lin menon ole­van vain merk­ki las­ten ilos­ta. Ehkä niin. Mut­ta onko sii­nä tapauk­ses­sa yllät­tä­vää, että lap­set eivät ole kai­kil­le toi­vot­ta­va osa rantapäivää?

Ehkä lap­si­vi­ha­mie­li­syys­kom­men­teil­ta oltai­siin väl­tyt­ty, jos alku­pe­räi­ses­sä twii­tis­sä oli­si vain puhut­tu melu­va­paas­ta ran­nas­ta. Ter­mi on neut­raa­lim­pi sii­nä mie­les­sä, että se viit­taa suu­ren volyy­min ole­van pää­on­gel­ma, eikä lap­set itses­sään. Ran­ta­nen lisä­si­kin jäl­ki­kä­teen, että toi­vo­man­sa hil­jai­sen ran­nan ei tar­vit­si­si olla lap­si­va­paa, kun­han lap­set osai­si­vat käyt­täy­tyä siel­lä hiljaisemmin.

Kes­kus­te­lu rau­hal­li­sien tilo­jen lisää­mi­ses­tä on rele­vant­ti ei vain lap­set­to­mil­le aikui­sil­le, vaan myös niil­le, joil­le mete­löin­ti on eri­tyi­sen häi­rit­se­vää. Twit­ter-kes­kus­te­lus­sa esi­mer­kik­si useam­pi ääniy­li­herk­kyyt­tä koke­va osoit­ti tuken­sa rau­hal­li­sil­le rannoille.

Koko jut­tu oli­si var­mas­ti neut­raa­lil­la ter­mil­lä jää­nyt täy­sin huo­miot­ta. Twiit­tiä seu­ran­nees­sa kes­kus­te­lus­sa kävi sel­väk­si, että “lap­si­va­paa” oli huo­no sana­va­lin­ta. Jos jotain täs­tä jupa­kas­ta voi ottaa opik­si, niin sen, että kär­pä­ses­tä kas­vaa nopeas­ti här­kä­nen juu­ri keh­no­jen lausun­to­jen vuoksi.

Alii­sa Alatossava

aliisa.alatossava(at)rantapohja.fi