Toi­mit­ta­jal­ta: Ii sai uuden strategian

Mihin kun­ta tar­vit­see jon­kin ihmeen stra­te­gian, jos mei­dän­kin peru­kan lumet ovat auraa­mat­ta ja naa­pu­rin poi­ka on ollut jo vuo­den työt­tö­mä­nä ja itse olen terveyskeskusjonossa?

Noin­kin voi­si kysy­myk­sen aset­taa Iis­sä, jol­le val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tai­na vuo­teen 2025 ulot­tu­van kun­ta­stra­te­gian. Kysy­jäl­le voi­nee vas­ta­ta, että kun­ta var­mas­ti halu­aa paran­taa mai­nit­tu­jen­kin asioi­den hoi­toa ja että nii­tä hoi­de­taan stra­te­gian toteut­ta­mi­sen rin­nal­la ja sen sisällä.

Useim­mat meis­tä laa­ti­vat elä­mäl­leen jon­kin­lai­sen stra­te­gian, jou­kon kau­as­kan­toi­sia suun­ni­tel­mia ja pää­tök­siä. Lisäk­si tar­vi­taan tah­toa toteut­taa nii­tä. Yksi­lön stra­te­gi­aan voi kuu­lua vaik­ka­pa per­heen perus­ta­mi­nen ja oman kodin lait­ta­mi­nen tiet­tyyn ikään men­nes­sä. Jol­la­kin toi­sel­la se voi olla vaik­ka­pa yhteis­kun­nal­li­sen ase­man tavoit­te­lu. Stra­te­gi­aa etsit­täes­sä ollaan kuin pol­ku­jen ris­teyk­ses­sä. Joku niis­tä on valit­ta­va, vaik­ka tie­dos­sa ei ole­kaan aivan tark­kaan, mihin pol­ku pää­tyy, vaik­ka suun­ta tun­tuu oikealta.

Jos yksi­lö tekee vais­to­mai­ses­ti itsel­leen stra­te­gian, niin kyl­lä sel­lai­sen tar­vit­see kun­ta­kin. Iin kun­nan stra­te­gian pää­mää­rik­si on kitey­tet­ty “vah­va kun­ta”, joka tar­koit­ta­nee esi­mer­kik­si hyvää talout­ta; “mah­dol­lis­ta­va ja roh­kea Ii”, joka mer­kin­nee avoi­muut­ta uusil­le asioil­le sekä “viih­tyi­sä koti”, jol­la vii­ta­taan per­hei­den viih­ty­mi­seen kun­nas­sa. Lisäk­si on mää­ri­tel­ty jouk­ko kei­no­ja, joil­la pää­mää­riin päästään.

Meil­lä yksi­löil­lä voi stra­te­gia men­nä huk­kaan elä­män poluil­la, mut­ta niin voi käy­dä myös yhtei­söil­le ja vaik­ka­pa yri­tyk­sil­le. Ohje­nuo­rat siir­ty­vät pik­ku­hil­jaa asia­pi­nos­sa yhä alem­mak­si, kun arki­set asiat jyrää­vät päälle.
Näh­tä­väk­si jää­kin, mil­lä tavoin Iin pää­tök­sen­teos­sa kye­tään pitä­mään stra­te­gia mie­les­sä, kun esi­mer­kik­si talous­ar­viois­ta teh­dään pää­tök­siä. Yksit­täi­sis­tä aurauk­sis­ta­kin on yhä pak­ko päät­tää. Ne tai­ta­vat kuu­lua stra­te­gian koh­taan “viih­tyi­sä koti”.

Pek­ka Keväjärvi