Koh­ti pai­kal­lis­ta joulua

Kau­pan lii­ton jäsen­ky­se­lyn mukaan kol­man­nes kau­pois­ta odot­taa jou­lu­myyn­nin kas­va­van tänä vuon­na vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Mer­kit­tä­vä perus­te näke­myk­seen on koro­na­pan­de­mian rajoi­tus­ten pur­ka­mi­nen. Juu­ri täl­lä het­kel­lä ylei­se­nä toi­vee­na on tie­ten­kin se, että vii­me aikoi­na kas­va­nut tar­tun­to­jen mää­rä saa­tai­siin laskuun.

Jou­lu mer­kit­see koti­ta­louk­sil­le mer­kit­tä­viä talou­del­li­sia panos­tuk­sia. Rahaa kuluu lah­jo­jen lisäk­si ruo­kaan ja mui­hin val­mis­te­lui­hin ja joil­la­kin mah­dol­li­ses­ti matkoihinkin.

Kau­pan lii­ton mukaan vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa koko vähit­täis­kau­pan arvon­li­sä­ve­rol­li­nen myyn­ti oli noin 5 mil­jar­dia euroa eli 1 110 euroa jokais­ta Suo­mes­sa asu­vaa 15−85-vuotiasta koh­ti. Koti­ta­lout­ta koh­ti jou­lu­kuun myyn­ti oli 1 810 euroa.

Jou­luse­son­gin tuo­ma arvon­li­sä­ve­rol­li­sen myyn­nin lisäys kuu­kausi­kes­kiar­von pääl­le oli noin 810 mil­joo­naa euroa jou­lu­kuus­sa 2020. Jou­luse­son­gin tuo­ma myyn­nin lisäys oli siis 178 euroa jokais­ta Suo­mes­sa asu­vaa 15−85-vuotiasta koh­ti ja 290 euroa koti­ta­lout­ta kohti.

Ei ole­kaan lain­kaan yhden­te­ke­vää, miten kulut­ta­jat suun­taa­vat jou­lun ajan kas­va­neen kulu­tuk­sen­sa. Esi­mer­kik­si Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jou­luse­son­gin aiheut­ta­ma kulu­tuk­sen lisäys on kar­keas­ti las­kien jopa lähes 6 mil­joo­naa euroa koti­ta­louk­sien mää­rän perus­teel­la laskien.

Ran­ta­poh­jan tänään alka­va jou­lu­kam­pan­ja pyr­kii kan­nus­ta­maan teke­mään jou­lu­han­kin­nat pai­kal­li­ses­ti. Kulut­ta­ja pää­see mukaan sato­jen euro­jen arvoi­seen alu­eel­li­seen arvon­taan ja samal­la hän tukee pai­kal­lis­ta elin­voimaa.

Ja lah­jan­han ei tar­vit­se olla aina tava­ra. Lah­jak­si voi hank­kia myös pai­kal­li­sen pal­ve­lun. Miten oli­si hie­ron­ta, kun­to­sa­li­kort­ti tai koti­sii­vous. Pal­jon­ko­han mak­sai­si lumi­töi­den teko täk­si talveksi?

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.