Tie­to­vi­sa 12.11.2018

Kysy­myk­set
1. Mikä on kateu­den väri?
2. Mat­ti Kas­si­la ohja­si nel­jä Komi­sa­rio Pal­mu ‑elo­ku­vaa. Mit­kä muistat?
3. Vii­me aikoi­na on vihit­ty ja lähiai­koi­na vihi­tään piis­po­ja vir­kaan­sa. Mit­kä kak­si esi­net­tä heil­le täl­löin luo­vu­te­taan teh­tä­vän symboleina?
4. Mis­sä Poh­jois-Suo­men kun­nas­sa jär­jes­te­tään Bätt­re Folk-festivaalia?
5. Min­kä nimi­nen oli ensim­mäi­nen Suo­mes­sa 1920-luvul­la val­mis­tet­tu trak­to­ri? a) Kul­ler­vo, b) Ilma­ri­nen, c) Lem­min­käi­nen, d) Väinämöinen
6. Mis­sä Ran­ta­poh­jan alu­een enti­ses­sä kun­nas­sa on ollut kun­nan­joh­ta­ja­na Rau­ni Nokela?
7. Kuka hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen jää­kiek­koi­li­ja pelaa täl­lä het­kel­lä KHL-lii­gas­sa Hel­sin­gin Jokereissa?
8. Min­kä alkuai­neen mer­kit­tä­vim­piä läh­tei­tä on mal­mi nimel­tään galeniitti?
9. Suo­men kaik­kien aiko­jen kym­me­nen myy­dyim­män iskel­mä­al­bu­min jou­kos­sa on kak­si 1970-luvul­ta. Kei­den laulajien?
10. Mihin maa­kun­taan annet­tin eni­ten kar­hun­kaa­to­lu­pia v. 2018? a) Kai­nuu, b) Lap­pi, c) Poh­jois-Poh­jan­maa, d) Pohjois-Karjala

Vas­tauk­set
1. Vih­reä, ”on kateu­des­ta vihreä…”
2. Kaa­sua, komi­sa­rio Pal­mu, Komi­sa­rio Pal­mun ereh­dys, Täh­det ker­to­vat, komi­sa­rio Pal­mu, Vod­kaa, komi­sa­rio Palmu.
3. Sau­va ja risti
4. Hailuodossa
5. a) Kullervo
6. Yli-Iissä
7. Saka­ri Manninen
8. Lyijyn
9. Erk­ki Junk­ka­ri­nen ja Tapio Rautavaara
10. d) Pohjois-Karjala