Teks­ta­rit

Onko vih­reil­lä tar­koi­tus ajaa Suo­mi alas? Kou­luis­sa lap­sil­le ope­te­taan, että ei saa juo­da mai­toa eikä syö­dä lihaa. Vih­reät yrit­tää vapaut­taa kannabiksen,saa käyt­tää ja kas­vat­taa omaan käyt­töön. Susia suo­jel­laan, saa­daan ihmi­set muut­ta­maan kau­pun­kiin, kos­ka häi­rit­se­vät susia. Val­tio myön­si polii­seil­le 5000 e että käy­vät erä­val­vo­jien kans­sa tar­kis­ta­mas­sa. Onko kukaan häi­rin­nyt susia? Mil­loin vih­reät alkaa suo­jel­la ihmi­siä? Oma kan­sa unoh­tuu. Maa­kun­ta­vaa­lit lähes­tyy, muis­ta­kaa äänes­tä­jät kuka ajaa Suo­mea alas. Onko näin, että perus­suo­ma­lai­set ajaa taval­li­sen kan­san etua? Miten kes­kus­ta voi olla täl­läi­ses­sa hallituksessa?
LP

Lee­na Tii­ro kir­joit­ti tiis­tain 16.11 Ran­ta­poh­jas­sa luot­ta­mus- ja vir­ka­mies­ten koh­taa­mas­ta epä­asial­li­ses­ta kom­men­toin­nis­ta kokouk­sis­sa ja sos.mediassa. Var­mas­ti­kin pitää paik­kaan­sa. Hän kysyy, että mitä itse ajat­te­li­sit, jos oman työ­nan­ta­ja­si edus­ta­ja moit­ti­si jul­ki­ses­ti osaa­mis­ta­si. Tätä toi­voi­si val­tuu­tet­tu­jen ja vir­ka­mies­ten miet­ti­vän ja pei­liin kat­so­van. “Pie­nis­sä yksi­köis­sä ei anne­ta peda­go­gi­ses­ti päte­vää hoi­toa tai ope­tus­ta”. Tätä­hän on luet­tu leh­dis­tä, sos.mediasta ja kuul­tu kokouk­sis­sa. Myös Tii­ron suus­ta. Vii­mek­si lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa. Eli työ­nan­ta­jan edus­ta­jat ja jopa kol­le­gat tätä lita­ni­aa lausu­vat ja moit­ti­vat työn­te­ki­jöi­den­sä osaamista.
Iiläi­nen

Hie­no homma,että saa­tiin vii­mein Ala­ran­nan kui­va­tus­jär­jes­te­ly rakenteille.Kymmeniä vuo­sia on asi­aa tie­dus­tel­tu tek­ni­sel­tä osas­tol­ta mut­ta han­ket­ta ei ole saa­tu vireille.Nyt uudet vir­kai­li­jat sai­vat vii­mein kui­va­tus­hank­keen käyntiin!Samoin on saa­tu kevyen­lii­ken­teen väy­lil­le opas­teet. Hyvä Ville!
Ala­ran­nan asukas

Kuu­luu kum­mia Kui­va­nie­mel­lä! Onko oikias­ti jo teh­ty pää­tös ylä­kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta Kui­va­nie­mes­sä? Vir­ka­mie­het kovas­ti Iis­sä täm­mös­tä val­mis­te­lee! On keho­tet­tu jo val­men­ta­maan kou­lu­lai­sia tule­vaan siir­toon johon­kin, mihin? Van­hem­mat ja päät­tä­jät nyt tar­vi­taan yhteis­hen­keä ja aktii­vis­ta toi­min­taa kou­lun säästämiseksi.
Kou­lu­lai­sen van­hem­pi, toi­nen kyläläinen

Oli­pa todel­la hyvä ehdo­tus Ran­ta­poh­jan kes­kus­te­lu­pals­tal­la, teh­dä Olha­van kou­lus­ta kun­nan­vi­ras­to. Ei tar­vis teh­dä uut­ta viras­toa ja pää­sis ete­läii­läi­set vir­ka­mie­het ja senaat­to­rit­kin osal­lis­tu­maan näi­hin kul­ke­mis­tal­koi­siin. Sii­nä­hän ois ns. kirk­ko kes­kel­lä kylää. Jos tuo mat­ka Iis­tä Olha­vaan ei kun­nan mie­les­tä ole lap­sil­le lii­an pit­kä, niin eihän se pitäis olla aikui­sil­le­kaan. Vai onko?
Vaa­ku­na

Naa­pu­ri­so­pu paras sopu. Koi­rat hauk­kuu yötä päi­vää kil­paa. Kun kis­sa pyy­tää tali­tin­tin, tuo­daan por­tail­le lah­juk­sen kera.
Soit­ta­ja

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.