Ran­ta­poh­jan kesä­toi­mit­ta­jat Iida ja Joni odot­ta­vat innol­la tulevaa

Iida Koskela ja Joni Nalli ovat aloittaneet kesätoimittajina Rantapohjalla.Iida Koskela ja Joni Nalli ovat aloittaneet kesätoimittajina Rantapohjalla.

Iida Kos­ke­la ja Joni Nal­li ovat aloit­ta­neet työn­sä Ran­ta­poh­jan kesä­toi­mit­ta­ji­na. Molem­mat kesä­toi­mit­ta­jat ovat toi­sen vuo­den media­no­mio­pis­ke­li­joi­ta Oulun ammattikorkeakoulusta.

Joni ja Iida ovat saa­neet moni­puo­lis­ta koke­mus­ta kou­lus­sa toi­mit­ta­jan töis­tä. Samal­la vuo­si­kurs­sil­la opis­ke­le­vat toi­mit­ta­jat ovat pääs­seet teke­mään pal­jon käy­tän­nön töi­tä opin­nois­saan. He ovat muun muas­sa kir­joit­ta­neet pal­jon eri­lai­sia uuti­sia, juon­ta­neet kou­lun radio­ta sekä teh­neet doku­men­tin alus­ta lop­puun asti itse.

-Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu antaa hyvät läh­tö­koh­dat työ­elä­mään, sil­lä ope­tus on hyvin käy­tän­nöl­lis­tä. Jo ensim­mäi­si­nä viik­koi­na kou­lus­sa pää­sim­me jut­tu­kei­koil­le ympä­ri Oulua, totea­vat kesätoimittajat.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kas­va­neil­le toi­mit­ta­jil­le leh­ti on erit­täin tut­tu. Nykyi­sin Heru­kas­sa asu­va Joni on kotoi­sin Hau­ki­pu­taal­ta, joten Ran­ta­poh­jaa on tul­lut luet­tua lap­ses­ta saak­ka. Iiläi­sel­le Iidal­le Ran­ta­poh­ja työ­paik­ka­na­kaan ei ole täy­sin tun­te­ma­ton, sil­lä hän toi­mi vii­me vuon­na avus­ta­jan roo­lis­sa Rantapohjassa.

Kesä­toi­mit­ta­jat odot­ta­vat innol­la, mitä kaik­kea ensim­mäi­nen kesä täy­si­päi­väi­se­nä toi­mit­ta­ja­na tuo tullessaan.

Jonin ja Iidan tavoit­taa puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la: Iida Kos­ke­la p. 0449994484 iida.koskela@rantapohja.fi Joni Nal­li p. 0407062807 joni.nalli@rantapohja.fi

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.