Pal­ve­lu­ver­kos­ta päätökset

Jokikylän koulu Haukiputaalla lakkautetaan. Oppilaat siirtyvät Asemakylän koululle.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta maa­nan­tai-ilta­na. Run­saas­ti puheen­vuo­ro­ja ja esi­tyk­siä sisäl­tä­nyt väri­käs kokous alkoi kel­lo 17. Äänes­tys­pää­tök­set pal­ve­lu­verk­koa kos­ke­vis­ta muu­tos­esi­tyk­sis­tä saa­tiin nui­jit­tua pöy­tään kel­lo 22 aikaan. Puheen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin 50 ja äänes­tyk­siä oli kymmenen.

Pal­ve­lu­verk­koa kos­ke­via pää­tök­siä lyhyesti:

 • Lukio­ver­kos­ta pää­te­tää eril­li­se­nä asia­na kevääl­lä 2019, jol­loin tar­kas­tel­laan koko kau­pun­gin alu­een lukio­verk­koa kokonaisuutena.
 • Keis­kan kou­lu: Tar­kas­tel­laan Hau­ki­pu­taal­la las­ten mää­rää ja oppi­laak­siot­toa­luei­ta. Tilois­ta voi­daan luo­pua, mikä­li lap­set mah­tu­vat Mar­tin­nie­men ja Hau­ki­pu­taan kou­lui­hin. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen äänes­tyk­ses­sä hävin­nyt esi­tys oli, että tilois­ta luo­vu­taan ja oppi­laat ohjau­tu­vat Hau­ki­pu­taan ja Mar­tin­nie­men kouluihin.
 • Joki­ky­län kou­lun tilois­ta luo­vu­taan ja oppi­laat siir­ty­vät Ase­man kou­lul­le. Esi­tys, että Joki­ky­län kou­lun tilois­ta ei luo­vu­ta, hävi­si äänestyksessä.
 • Kii­min­gin pal­ve­lu­kes­kit­ty­mä, itäi­nen alue: Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lu raken­ne­taan lukion ja Syke-talon yhtey­teen. Kii­min­gin van­has­ta kun­nan­ta­los­ta luo­vu­taan, avoin var­hais­kas­va­tus siir­tyy mui­hin tiloi­hin ja Oulu10-pal­ve­lut Syke-taloon. Kun­nan­vi­ras­to toi­mii väis­tö­ti­loi­na kun­nes Joki­ran­nan kou­lun tilat valmistuvat.
 • Kii­min­ki­joen kou­lun perus­kor­jauk­sen tai muun inves­toin­ti­tar­peen yhtey­des­sä tar­kas­tel­laan oppi­lai­den sijoit­tu­mien pal­ve­lu­kes­kit­ty­män  kou­lui­hin sekä arvioi­daan tar­vit­ta­vat ope­tusyk­si­köt ja nii­den vuosiluokat.
 • Ora­van kou­lu­museon tilois­ta Kel­los­sa ei luo­vu­ta, aineis­to digi­ta­li­soi­daan ja museon arvo ja kul­tuu­ri­his­to­rial­li­nen mer­ki­tys arvioi­daan osa­na kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­pro­ses­sia. Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­ti, että kou­lu­museon tilois­ta oli­si luovuttu.
 • Yli-Iin kir­jas­to jat­kaa nykyi­sel­lä pai­kal­laan ja sitä kehi­te­tään kylä­läis­ten olo­huo­nee­na. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys oli, että kir­jas­ton tilois­ta oli­si luo­vut­tu ja kir­jas­to siir­tyi­si kou­lul­le, jota oli­si kehi­tet­ty myös kun­ta­lais­ten olohuoneena.
 • Kel­lon ja Kivi­nie­men nuo­ril­le tilat Kel­lon koululta.
 • Kel­lon asu­kas­tu­van siir­to Kivi­nie­men kou­lul­le pois­tet­tiin pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta. Asu­kas­tu­pa jat­kaa toi­min­taan­sa nykyi­sel­lä pai­kal­laan niin kau­an kuin se on vuo­kral­la ole­vien tilo­jen puo­les­ta mah­dol­lis­ta, uudes­ta pai­kas­ta pää­te­tään kun se on ajankohtaista.
 • Jatu­lin perus­kor­jauk­sen yhtey­des­sä suun­ni­tel­laan rat­kai­sut kun­ta­lais­ten olo­huo­neel­le, kir­jas­tol­le ja Oulu10-pal­ve­luil­le Jatu­liin, kuten kau­pun­gin­hal­li­tus oli esit­tä­nyt. Äänes­ty­kess­sä hävi­si vaih­toeh­to, että kir­jas­to ja Oulu10 säi­ly­vät nykyi­sel­lä paikallaan.
 • Yli­kii­min­gin nuo­ris­to­ti­lat sijoi­te­taan Yli­kii­min­gin kou­lun yhtey­teen, kun­to­sa­li siir­re­tään van­han kun­nan­ta­lon tiloi­hin. Yli­kii­min­gin kou­lul­le perus­kor­jaus ja Mus­ti­kan päi­vä­ko­ti raken­ne­taan. Esi­tys kir­jas­ton siir­tä­mi­ses­tä kou­lul­ta kun­nan­vi­ras­ton tiloi­hin hävi­si äänestyksessä.

Val­tuus­ton kokouk­sen alus­sa käsi­tel­tiin muun muas­sa talous­tie­don­an­toa. Kokous jat­kui pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­sen jäl­keen vie­lä mui­den asioi­den mer­keis­sä ja kes­ti kel­lo 23.20 asti.

Keis­kan kou­lun koh­ta­lo on ollut myös tape­til­la. Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­ti, että kou­lu lak­kau­te­taan, mut­ta muu­tos­esi­tys “jat­koa­jas­ta” hyväk­syt­tiin äänin 21–46. Nyt oppi­las­mää­rät ovat tar­kas­te­lus­sa, lisäk­si edel­ly­te­tään, että Keis­kan alu­een oppi­laat mah­tu­vat Mar­tin­nie­men ja Hau­ki­pu­taan kou­lui­hin. Mar­tin­nie­men kou­lu on aina­kin täl­lä het­kel­lä täynnä.