Nuo­ri tar­vit­see van­hem­man tukea ja har­joi­tus­ta mön­ki­jää hankkiessa

Monien nuo­rien ensim­mäi­nen ajo­neu­vo on nyky­ään trak­to­ri­mön­ki­jä mopon tai mopoau­ton sijaan. Vaik­ka nuo­ri ei sitä itse vält­tä­mät­tä myön­täi­si, tar­vit­see hän van­hem­man tukea mön­ki­jää hank­kies­sa. Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa van­hem­pia huo­leh­ti­maan, että nuo­ren meno­pe­li, ajo­kort­ti ja val­miu­det toi­mia kul­jet­ta­ja­na ovat lii­ken­tee­seen sopivat.

Nuo­ri tar­vit­see har­joi­tus­ta läh­ties­sään uuden ajo­neu­von puik­koi­hin. Osa ajo­kor­teis­ta edel­lyt­tää vain teo­ria­koet­ta, joten riit­tä­vään osaa­mi­seen lii­ken­tees­sä on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta ja ajo­tun­tien hank­ki­mis­ta ammat­ti­lai­sel­ta kan­nat­taa har­ki­ta vaka­vas­ti. Itse­näis­tä har­joit­te­lua lii­ken­tees­sä on mah­dol­lis­ta jat­kaa ajo­ko­keen suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen ja sitä kan­nat­taa jat­kaa esi­mer­kik­si van­hem­pien kans­sa. Lii­ken­ne­tur­van yhteys­pääl­lik­kö Elias Ruut­ti kan­nus­taa har­joit­te­le­maan lii­ken­tees­sä liik­ku­mis­ta rau­hal­li­ses­sa ja tur­val­li­ses­sa ympäristössä.

– Mön­ki­jöi­tä on pal­jon ja ne näky­vät onnet­to­muus­ti­las­tois­sa. Jokai­sen ajo­kort­tia suo­rit­ta­van on hal­lit­ta­va lii­ken­teen sään­nöt ennen aja­maan läh­te­mis­tä. Ajo­tun­nit mak­sa­vat itsen­sä pian takai­sin, kun on tur­val­li­set lii­ken­ne­tai­dot hal­lus­sa, Ruut­ti sanoo.

Ruut­ti vink­kaa nuor­ten van­hem­pia mene­mään nuo­ren kyy­tiin ja anta­maan palau­tet­ta aja­mi­ses­ta. Hän myös kehot­taa van­hem­pia osoit­ta­maan kiin­nos­tuk­sen­sa nuo­ren liikkumisista.

Trak­to­ri­mön­ki­jä voi olla hyvä kul­ku­vä­li­ne, kun­han sen rajoi­tuk­set ote­taan huo­mioon. Monet vas­taa­vat tehol­taan hen­ki­lö­au­toa, joten nopea kiih­ty­vyys voi tul­la kul­jet­ta­jal­le yllä­tyk­se­nä. Kään­nök­siin pitää ajaa rau­hal­li­ses­ti, sil­lä mön­ki­jä kaa­tuu herkästi.

Ruut­ti muis­tut­taa tutus­tu­maan nuo­ren mön­ki­jään ja tar­kis­ta­maan ajo­kort­ti­luo­kan. Osa trak­to­ri­mön­ki­jöis­tä vaa­tii AM/121-luo­kan ajo­kor­tin ja osa T‑luokan ajokortin.