Mikä sink­ki aut­taa fluns­saan? Ei ole saman­te­ke­vää, mil­loin syöt sink­kia­se­taat­tia ja mil­loin sinkkisitraattia

Isoi­na annok­si­na nau­tit­tu sink­ki lyhen­tää fluns­saa, kun sink­kiä ale­taan ottaa heti ensim­mäis­ten fluns­sa­oi­rei­den ilmaan­nut­tua. Oike­aan aikaan, riit­tä­vän isol­la annok­sel­la ja riit­tä­vän tiheäs­ti otet­tu sink­ki lyhen­tää fluns­san kes­toa muu­ta­mil­la päi­vil­lä. Tut­ki­mus­ten mukaan sink­kia­se­taat­ti lyhen­tää fluns­saa jopa 40 pro­sent­tia ja sink­kiglu­ko­naat­ti 28 prosenttia.

– Sai­ras­ta­mi­nen siis lyhe­nee muu­ta­mil­la päi­vil­lä, sitä kan­nat­taa tavoi­tel­la. Ase­taat­ti on hie­man tehok­kaam­pi, mut­ta käy­tän­nös­sä ero on vähäi­nen ase­taa­tin ja glu­ko­naa­tin välil­lä, lää­ke­tie­don koor­di­naat­to­ri, far­ma­seut­ti Lee­na Äyrä­pää Yli­opis­ton Aptee­kis­ta kertoo.

Vai­ku­tuk­sen saa­dak­seen sink­kiä tulee naut­tia run­saas­ti. Nor­maa­li vuo­ro­kau­ti­nen saan­ti­suo­si­tus on mie­hil­lä 9–12 mil­li­gram­maa ja nai­sil­la 7–9 mil­li­gram­maa. Kun fluns­saa ale­taan nujer­taa, ote­taan vuo­ro­kau­des­sa vähin­tään 75 mil­li­gram­man annos.

– Isoa annos­ta voi yleen­sä ottaa noin vii­kon ajan, mut­ta täs­sä on tär­ke­ää seu­ra­ta pak­kauk­sen ohjei­ta, Äyrä­pää korostaa.

Sink­ki tulee naut­tia imes­ke­ly­tablet­tien muo­dos­sa tai suih­kee­na muu­ta­man tun­nin välein. Sink­ki vapau­tuu nie­lus­sa sink­ki-ionik­si, joka ilmei­ses­ti estää fluns­sa­vi­ruk­sen lisään­ty­mis­tä. Ilmei­ses­ti, sil­lä sin­kin tark­kaa toi­min­ta­ta­paa ei tun­ne­ta. Se tie­de­tään, että sink­ki auttaa.

Moni imes­ke­lee fluns­san kou­ris­sa hyvän­ma­kui­sia sink­ki­sit­raat­ti­tablet­te­ja. Niis­tä ei kui­ten­kaan ole apua fluns­san lyhen­tä­mi­seen enää sii­nä vai­hees­sa, kun fluns­sa on jo ehti­nyt iskeä. Sink­ki­sit­raat­ti ei vapau­ta sink­ki-ionia tar­peek­si nie­lus­sa, eikä siis estä virus­ten lisään­ty­mis­tä. Mut­ta sink­ki­sit­raa­tis­ta sink­ki imey­tyy kyl­lä ruo­an­su­la­tuse­li­mis­tös­sä. Joten jos kotoa löy­tyy sit­raat­ti­tablet­te­ja, nii­tä ei kan­na­ta heit­tää menemään.

– Sink­ki­sit­raat­ti ei vai­ku­ta nie­lus­sa, mut­ta ruo­an­su­la­tus­ka­na­vas­sa sink­ki­sit­raa­tis­ta sink­ki imey­tyy hyvin. Sink­ki on ihmi­sel­le vält­tä­mä­tön hive­nai­ne. Se on tär­keä noin 300 eri ent­syy­min toi­min­nal­le, vai­kut­taen esi­mer­kik­si solun­ja­kau­tu­mi­seen ja edis­täen muun muas­sa luus­ton, ihon ja hius­ten kun­toa, Äyrä­pää lis­taa syi­tä lait­taa sit­raat­ti suu­hun eikä roskikseen.

Suo­mes­sa sin­kin puu­tos on har­vi­nai­nen, mut­ta riit­tä­väs­tä sin­kin saan­nis­ta kan­nat­taa huo­leh­tia var­sin­kin, jos nou­dat­taa vegaa­nis­ta ruo­ka­va­lio­ta tai laih­dut­taa. Sink­ki tukee nor­maa­lia vas­tus­tus­ky­kyä ja päi­vit­täin käy­tet­tä­vää sink­kiä sisäl­tä­vää ravin­to­li­sää voi naut­tia jat­ku­vas­ti­kin. Näis­sä val­mis­teis­sa sin­kin annos on pie­nem­pi kuin fluns­san lyhen­tä­mi­seen tar­koi­te­tuil­la sink­kia­se­taat­ti- ja ‑glu­ko­naat­ti­val­mis­teil­la.

Fluns­san men­tyä ohi sink­kiä ei kan­na­ta enää ottaa suu­ri­na annok­si­na. Mie­to­ja, päi­vit­täi­seen käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja sink­ki­val­mis­tei­ta sen sijaan voi toi­pi­la­sai­ka­na käyttää.