Lem­mi­kin huo­le­ton kesä on omis­ta­jan vas­tuul­la

Kesä on lem­mik­kie­läi­men kan­nal­ta nor­maa­lis­ti hie­noa aikaa, jol­loin omis­ta­jal­la on aikaa ulkoil­la, leik­kiä ja vaik­ka­pa ret­keil­lä oman lem­mik­kin­sä kans­sa. Var­sin­kin koi­rien ulkoi­luai­ka lisään­tyy kesän tul­les­sa, ja se näkyy myös eläin­lää­kä­ria­se­mil­la lisään­ty­nei­nä tapa­tur­mi­na tai iho­tu­leh­duk­si­na.

– Kai­kis­ta tär­kein jut­tu, joka koi­ra­no­mis­ta­jan pitää kesäl­lä tie­tää on se, miten kyyn­pu­re­ma hoi­de­taan, ker­too hau­ki­pu­taa­lai­sen eläin­lää­kä­ria­se­ma Hert­tai­sen eläin­lää­kä­ri Kami­la Ber­na­siewicz.

Eläin­lää­kä­ri Kami­la Ber­na­siewicz Hau­ki­pu­taan Eläin­lää­kä­ria­se­ma Hert­tai­sel­ta muis­tut­taa, että lem­mi­kin omis­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu ottaa kesäi­set olo­suh­teet huo­mioon läm­pöi­neen, kos­teuk­si­neen ja ötö­köi­neen. (Kuva: Lot­ta Poi­ke­la)

Kun kyy puree koi­raa, sil­le ei pidä antaa kyy­tablet­tia, sil­lä sen sisäl­tä­mä kor­ti­so­ni yhdes­sä kyyn myr­kyn kans­sa voi olla lii­an voi­ma­kas koi­ran eli­mis­töl­le. Ampiai­sen­pis­tos­sa kyy­tablet­ti taas on hyvä ensia­pu.

– Kyyn pur­res­sa koi­raa pitää lii­ku­tel­la mah­dol­li­sim­man vähän. Aina on otet­ta­va yhteys eläin­lää­kä­riin, jos­ta saa lisä­oh­jei­ta.

Ber­na­siewiczin mukaan kyy­table­tin anta­mis­ta voi har­ki­ta sil­loin, jos pure­ma­koh­ta on kau­lal­la ja lem­mik­kiä uhkaa tukeh­tu­mi­nen.

– Sil­loin kyy­tablet­ti las­kee tur­vo­tus­ta.

Läm­pö aiheut­taa
monia ongel­mia

Kami­la Ber­na­siewicz kehot­taa lem­mik­kien omis­ta­jia miet­ti­mään sitä, ettei lem­mik­ki jou­du ole­maan lii­an kuu­mas­sa.

– Var­sin­kin koi­rien kans­sa hel­pos­ti lenk­keil­lään ja lei­ki­tään tur­han läm­pi­mäs­sä. Puhu­mat­ta­kaan kuu­mas­sa autos­sa pitä­mis­tä, Ber­na­siewicz sanoo.

Jos koi­ran tai kis­san huo­maa yhtäk­kiä hel­tees­sä väsäh­tä­neen, on se syy­tä pääs­tää vii­leäm­pään tilaan. Mones­ti esi­mer­kik­si pesu­huo­ne voi olla hyvä paik­ka. Vii­len­tää voi märil­lä pyyh­keil­lä tai vii­leäl­lä, mut­ta ei kyl­mäl­lä suih­kul­la.

– Lii­al­li­sen läm­mön saan­nin tun­nis­taa sii­tä, että eläin menee makaa­maan ja hen­git­tää nopeas­ti ja ras­kaas­ti. Jos tajun­nan­ta­so ale­nee, sil­loin pitää läh­teä eläin­lää­kä­riin, mut­ta vii­len­nys on teh­tä­vä ennen läh­töä kui­ten­kin.

Kesän aika­na gril­laa­mi­nen aiheut­taa yllät­täen myös eläi­mil­le palo­vam­mo­ja. Samoin Ber­na­siewiczin mukaan suo­lis­to-ongel­mia syn­tyy gril­laus­jät­tei­den syö­mi­ses­tä.

Eläin­lää­kä­ria­se­ma Evi­dencian Piiu Has­si­nen Hau­ki­pu­taal­ta ker­too, että oksen­te­lu- ja ripu­lioi­rei­sia lem­mik­ke­jä tuo­daan eri syis­tä kesän aika­na kli­ni­kal­le enem­män kuin mui­na aikoi­na.

–Iho-ongel­mia tulee vii­koit­tain kesäi­sin, kun lem­mi­kit uivat huo­mat­ta­vas­ti enem­män kesä aikaan. Jon­kin ver­ran tulee myös haa­vo­ja kun lii­ku­taan enem­män luon­nos­sa ja met­sis­sä, hän tote­aa.

Kami­la Ber­na­siewicz ker­too, että hots­pot on lem­mik­kien var­sin ylei­nen iho-oire.

– Läm­pö ja kos­teus yhdes­sä saa­vat aikaa tuleh­duk­sen, joka pitää hoi­taa nopeal­la ensia­vul­la. Tuleh­tu­neen alu­een ympä­ril­tä on lei­kat­ta­va kar­vaa pois ja iho pitää puh­dis­taa anti­sep­ti­sel­la liu­ok­sel­la. On myös huo­leh­dit­ta­va, ettei lem­mik­ki pää­se nuo­le­maan tuleh­tu­nut­ta ihoa. Jos hots­pot pää­see pahak­si se täy­tyy hoi­taa eläin­lää­kä­ril­lä. Pahim­mil­laan hots­pot on hyvin kivu­lias.

Punk­ke­ja on
todel­la pal­jon

Huol­ta lem­mi­ki­no­mis­ta­jil­le aiheut­ta­vat kesä­ai­kaan eri­lai­set loi­set. Punk­ke­ja on molem­pien hau­ki­pu­taa­lais­ten eläin­lää­kä­ria­se­mien mie­les­tä tänä kevää­nä ja alku­ke­sä­nä näky­nyt aiem­pia vuo­sia enem­män.

– Nii­den irro­tus on mel­kein päi­vit­täis­tä kli­ni­kal­lam­me. Opas­tam­me samal­la omis­ta­jia valit­se­maan juu­ri heil­le sopi­van punk­ki­lää­ki­tyk­sen, Has­si­nen ker­too.

Kami­la Ber­na­siewicz täh­den­tää­kin, että jol­le­kin eläi­mel­le sopii punk­ki­pan­ta, jol­le­kin vale­lu­liu­os ja jol­le­kin suun kaut­ta otet­ta­va lää­ke. On ole­mas­sa myös usei­ta luon­tais­tuot­tei­ta punk­kien ehkäi­syyn. Pun­kin irroit­ta­mi­sen tai­to on nykyi­sin lem­mi­kin omis­ta­jal­le hyö­dyl­li­nen.

Sekä Ber­na­siewicz että Piiu Has­si­nen lähet­tä­vät lem­mik­kien omis­ta­jil­le ter­vei­sen­sä, että kan­nat­taa kerä­tä itsel­leen tie­toa kesä­ajan vaa­rois­ta ja varau­tua nii­hin.

– Onnek­si ihmi­set ovat pää­sään­töi­ses­ti kiin­nos­tu­nei­ta eläin­ten­sä hyvin­voin­nis­ta sekä ensia­vus­ta ja halua­vat tie­tää aihees­ta enem­män­kin, Ber­na­siewicz tote­aa.

Koi­ran tai kis­san kesä­lo­ma­reis­sun ensia­pu­lauk­ku:

• Tylp­pä­kär­ki­set sak­set
• Sivu­leik­ku­rit
• Pin­se­tit
• Punk­ki­pih­dit
• Kuu­me­mit­ta­ri
• Ker­ta­käyt­tö­hans­ko­ja
• Kyl­mä­pus­si
• Läm­pö­pei­te
• Kir­ve­le­mä­tön, anti­sep­ti­nen puh­dis­tusai­ne
• Haa­va­voi­de
• Tas­susi­de-/haa­va­tar­vik­keet:
• Haa­va­teip­pi
• Haa­va­si­de
• Side­tai­tos
• Jous­ta­va side­har­so
• Kip­si­na­lus­va­nu
• Itse­lii­mau­tu­va tuki­si­de
• Lää­ke­hii­li (rakeet), 3 % vety­pe­rok­si­di-liu­os ja ruis­ku myr­ky­tys­ten varal­le
• Tan­ko­par­sa (säi­ly­ke) ensia­vuk­si kun eläin on syö­nyt jotain terä­vää, lasia tai muo­via
• Para­fii­niöl­jy
• Hyö­dyl­li­siä voi­vat olla myös:
• Suo­lis­to­häi­riöi­den hoi­toon tar­koi­tet­tu val­mis­te
• Silmähuuhde/keittosuolaliuos
• Kor­va­huuh­de
• Punk­ki­kar­koi­te
• Tiheä kam­pa

Kipeä lem­mik­ki voi olla hätään­ty­nyt, jol­loin kuo­no­ko­pan käyt­tö tekee käsit­te­lys­tä tur­val­lis­ta. Kotoa oli­si­kin hyvä löy­tyä omal­le lem­mi­kil­le sopi­van­ko­koi­nen kop­pa, jon­ka käyt­töä voi har­joi­tel­la muka­vas­sa, rau­hal­li­ses­sa tilan­tees­sa.
(Läh­de Evi­dencia)