Kaik­ki kiris­tyy, ihmis­suh­teet huononevat

Yhteis­kun­nas­sa sääs­te­tään, lei­ka­taan ja koro­te­taan vero­ja. Tulee lisää työt­tö­myyt­tä, lomau­tuk­sia ja mui­ta ennal­ta-arvaa­mat­to­mia asioi­ta. Se näkyy kou­lu­asiois­sa­kin. Vii­me­ai­kai­set kou­lu­ta­pah­tu­mat ovat osa kiris­ty­nyt­tä tilan­net­ta. Yhteis­kun­nan tila hei­jas­tuu myös joi­hin­kin ikäih­mis­ten asun­to­loi­hin. On voi­mak­kai­ta asen­tei­ta, jyrk­kiä mie­li­pi­tei­tä ja huo­no ilma­pii­ri sekä riitoja.

Töis­sä ole­vat arjen san­ka­rit tuo­vat par­hai­ten vero­tu­lo­ja. Epä­ter­veet ilmiöt lisään­ty­vät ja vah­vis­tu­vat. Jot­kut työt­tö­mät teke­vät töi­tä osin tai koko­naan verot­ta. Lisäk­si saa­vat työttömyyskorvauksen.

Entä­pä ne yhdis­tyk­set, jot­ka ovat teh­neet sääs­tö­jä yhteis­kun­nal­le? Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tal­koo­vä­ki vähe­nee. Nyky­nuo­ria ei tal­koo­hom­mat kiin­nos­ta. Yhdis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­sia lei­ka­taan. Yhdis­tys­toi­min­ta on vapaa-ajan viet­toa, ver­tais­tu­kea, luen­to­ja, kes­kus­te­lu­ja. Täs­tä ovat hyö­ty­neet sai­raat, vam­mai­set, yksi­näi­set ja vähävaraiset.

Suh­tei­den ansios­ta saa­daan etua ja hyö­tyä oikeu­den­mu­kai­suu­den sijaan. Oikeu­den­mu­kai­suus oli­si oikea­mie­li­syyt­tä, joka vas­taa yleis­tä käsitystä.

Väri­käs ja terä­vä kynä