Dru­morg duo yhdis­tää kirk­kou­rut ja rum­mut

Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­le on tulos­sa har­vi­nais­laa­tui­nen kon­sert­ti per­jan­tai­na 11.10. Kysees­sä on hil­jat­tain perus­tet­tu kah­den musii­ki­nam­mat­ti­lai­sen duo, jon­ka soit­ti­mi­na ovat kirk­kou­rut ja rum­mut.

Dru­morg on kii­min­ki­läis­ten Elias Nie­me­län ja Suvi Buck­ma­nin kan­sain­vä­li­ses­sä­kin mit­ta­kaa­vas­sa har­vi­nais­laa­tui­nen duo, joka yhdis­tää kirk­kou­rut sekä rum­mut toi­mi­vak­si koko­nai­suu­dek­si.

Kon­ser­teis­saan Dru­morg esit­tää muun muas­sa tun­net­tu­ja elo­ku­va­musii­kin tee­mo­ja sekä eri tyy­li­la­jien tun­ne­tuim­pia teok­sia ennen­kuu­lu­mat­to­mi­na ver­sioi­na soi­tin­net­tu­na kirk­kou­ruil­le sekä rum­muil­le. Siir­ret­tä­vien Supe­rur­ku­jen ansios­ta kon­sert­tie­lä­mys on mah­dol­lis­ta toteut­taa lähes mis­sä tahan­sa.

Molem­mat duon jäse­net toi­mi­vat musiik­kia­lan yrit­tä­ji­nä. Suvi Buck­ma­nil­la on musiik­ki­kou­lu (Groo­ve­house), jos­sa hän myös itse opet­taa rum­pu­jen­soit­toa sekä tekee jon­kin ver­ran muusi­kon keik­ko­ja. Suvi on kotoi­sin Yli­här­mäs­tä.

Elias Nie­me­lä toi­mii pia­non­vi­rit­tä­jä­nä Oulun seu­dul­la ja kon­ser­toi urku­ri­na eri puo­lil­la Suo­mea. Elias on esiin­ty­nyt pal­jon myös syn­nyin­paik­ka­kun­nal­laan Hau­ki­pu­taal­la ja teh­nyt siel­lä yksit­täi­siä kant­to­rin teh­tä­viä. Var­si­nai­ses­ti kant­to­rin viras­sa hän on ollut Kemin seu­ra­kun­nas­sa vuo­si­na 2015–2017 sekä teh­nyt pidem­piä sijai­suuk­sia muun muas­sa Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­sa.

Dru­mor­gin kon­sert­ti alkaa Teat­te­ri­kuo­pal­la kel­lo 19.