EU-par­la­ment­tiin toi­vo­taan edus­ta­jaa pohjoisesta

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien ensim­mäi­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na tasai­seen tah­tiin. Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­le Hau­ki­pu­taan S‑markettiin ei ollut ryn­täys­tä, mut­ta äänes­tä­jiä kävi alka­jai­sik­si kui­ten­kin var­sin tasai­se­na vir­ta­na. Ensim­mäi­sen tun­nin aika­na äänes­tä­jiä oli viitisenkymmentä.

Lue lisää

Maa­no­mis­ta­jat kysee­na­lais­ta­vat Oulun kau­pun­gin uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen selvityksen

Oulun kau­pun­gis­sa on työs­tet­ty jo hyvän aikaa sel­vi­tys­tä uusiu­tu­vis­ta ener­gia­muo­dois­ta. Se on käy­nyt jo yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa­kin, mut­ta palau­tet­tu takai­sin val­mis­te­luun, ja sii­tä huo­li­mat­ta sii­hen on vedot­tu päätöksenteossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jän­nit­tä­vä tut­ki­mus­mat­ka vede­ne­lä­vien maa­il­maan Kiiminkijoella

Kote­los­taan kuo­riu­tu­va vesi­per­ho­sen touk­ka, kos­ki- ja päi­vä­ko­ren­non tou­kat, vesisiira… 

Kii­min­ki­joes­sa, sen kivi­kois­sa ja poh­ja­mu­das­sa elää luke­ma­ton mää­rä eliöi­tä. Nii­tä Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun 5. luo­kan oppi­laat pää­si­vät tut­ki­maan Myl­ly­saa­ren laa­van ympä­ris­tös­sä ja Sämp­pi­kos­kel­la. Myös kalaon­nea pääs­tiin kokei­le­maan ja tut­kai­le­maan kala­la­je­ja. Päi­vään osal­lis­tui myös Hau­ki­pu­taan yhte­näis­kou­lun viidesluokkalaisia. 


Me ollaan nuo­ria, tot­ta kai me aina…

Ran­ta­poh­jal­la on ollut jo pit­kään yhteis­työ­tä ilmes­ty­mi­sa­lu­een kou­lu­jen kans­sa. Vii­koit­tain yhteis­työn hedel­miä jul­kais­taan Ran­ta­poh­jan nuor­ten­pals­tal­la Rant­si­kas­sa. Muka­na on vuo­sit­tain lähes 20 kou­lua, jois­ta osas­ta jut­tu­ja Rant­sik­kaan tekee useam­pi luok­ka. Kii­tos ihan jokaiselle!


Har­taus: Katoa­vat ja katoa­mat­to­mat aarteet

Tule­va­na sun­nun­tai­na kirk­ko­vuo­den aihee­na on katoa­vat ja katoa­mat­to­mat aar­teet. Me hel­pos­ti kiin­nym­me tava­raan ja haluam­me aina jota­kin lisää. Rik­kauk­sien tavoit­te­lu joh­taa itsek­kyy­des­tä kas­va­viin tekoihin.


Iin nimes­tä

Ran­ta­poh­jas­sa oli 23.5. Jou­ko Ala­ta­lon kes­kus­te­lu­na­vaus Iin nimen alku­pe­räs­tä. Sen lopuk­si hän kysyy: “Osai­si­ko joku vas­ta­ta, lie­nee­kö tämä totta?” 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Lava­tans­sit toi­vat vir­kis­tys­tä ja vaih­te­lua ikäihmisille

Nui­ja­mies­ten lavan vie­rel­tä löy­tyi pit­kä rivi auto­ja, kun elä­ke­läi­set saa­pui­vat suu­rel­la jou­kol­la viet­tä­mään ren­toa kesä­päi­vää. Atten­don hoi­va­ko­dit Oulun seu­dul­ta oli­vat jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­maa eri­tyi­ses­ti hoi­va­ko­tien­sa asuk­kail­le, yhdes­sä yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Tapah­tu­man ava­si Atten­don alue­pääl­lik­kö Min­na Kok­ko yhdes­sä mui­den hoi­va­ko­tien joh­ta­jien kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


OP:n kyse­ly: 50–100 euroa on sopi­va lah­ja­sum­ma valmistuneelle

Tule­va vii­kon­lop­pu on val­mis­tu­jais­ten kul­ta-aikaa. Moni juh­liin kut­sun saa­nut poh­dis­ke­lee par­hail­laan mikä on sopi­vin tapa muis­taa kevään yli­op­pi­lai­ta ja ammat­tiin val­mis­tu­via. Ja eri­tyi­ses­ti, mil­lä sum­mal­la. Raha on yli­op­pi­laal­le tai vas­ta­val­mis­tu­neel­le mie­lui­sin lah­ja, kos­ka sil­lä voi hank­kia juu­ri sitä mitä halu­aa ja sen voi lait­taa sääs­töön tule­vai­suu­den varal­le. Raha­lah­jan anta­mi­seen on eri­lai­sia tapoja.