90-vuo­tias yhdis­tys on yhä toi­me­lias ja ajas­sa muka­na, Hau­ki­pu­taan maa- ja koti­ta­lous­nai­set juhlivat

Lau­an­tai­päi­vän kään­tyes­sä ilta­päi­väk­si täyt­ti Lou­nas-kah­vi­la Nyy­man­nin vil­kas puheen­so­ri­na, ja jäl­leen­nä­ke­mi­sen rie­mua­kin oli ilmas­sa, kun Hau­ki­pu­taan maa- ja koti­ta­lous­nai­set kokoon­tui­vat juh­lis­ta­maan yhdis­tyk­sen­sä 90-vuo­tis­ta olemassaoloa.

Lue lisää
Yrit­tä­jyys oli maa­la­ri­sis­ko­jen pit­kä­ai­kai­nen haave

Maa­laus­pal­ve­lu MiPaa luot­saa­vat ident­ti­set kak­so­set Miia Peso­nen ja Piia Kari­nie­mi ker­toi­vat haa­veil­leen­sa yrit­tä­jyy­des­tä todel­la pit­kään. Nyt kuu­kau­den ver­ran toi­min­nas­sa ollut yri­tys syn­tyi, kun val­lit­se­van maa­il­man­ti­lan­teen ja raken­nusa­lan taan­tu­man vuok­si työt pal­kol­li­si­na alkoi­vat hiipumaan.


Pari­re­ki hevos­ten aikakaudelta

Van­him­mat Suo­mes­ta löy­de­tyt ajo­ka­lu­jen jään­nök­set ovat kivi­kir­veel­lä veis­tet­ty­jä mui­nais­ja­lak­sia. Kivi­kau­ti­sia jalak­sia on löy­det­ty Poh­jan­maal­ta useil­ta eri paik­ka­kun­nil­ta, muun muass­sa Jalas­jär­vel­tä. Van­him­mat reen­ja­lak­set ovat lähes 5000 vuot­ta vanhoja.


Iin kun­ta liit­tyy Both­nian Arc-yhdistykseen

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti 18.3. kokouk­ses­saan, että Iin kun­ta liit­tyy poh­jois­mai­seen Both­nian Arc-yhdis­tyk­seen, joka on yksi Poh­jois­mai­sen minis­te­ri­neu­vos­ton tuke­mas­ta kah­des­ta­tois­ta raja­ko­mi­teas­ta ja AEBR:n eli Associa­tion of Euro­pean Bor­der Regions jäsen.


Mika Hast ero­si luottamustoimista

Iin kun­nan­hal­li­tus myön­si Vasem­mis­to­lii­ton Mika Has­til­le eron kai­kis­ta luot­ta­mus­toi­mis­ta. Hast ilmoit­ti eroa­van­sa kai­kis­ta Iin kun­nan luot­ta­mus­toi­mis­ta 1.3.2024. Hast toi­mi Iin kun­nan­val­tuus­ton jäse­ne­nä ja ensim­mäi­se­nä vara­pu­heen­joh­ta­ja sekä yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan ensim­mäi­se­nä vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. Lisäk­si hän oli kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja, Iin Vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja sekä Ran­ta­kai­ran Säh­kö Oy:ssä Iin kun­nan varaedustaja.


Tie­lii­ken­tees­sä kuo­li hel­mi­kuus­sa 17 ihmistä

Tie­lii­ken­tees­sä sat­tui Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan 147 hen­ki­lö­va­hin­ko-onnet­to­muut­ta hel­mi­kuus­sa 2024. Niis­sä kuo­li 17 ja louk­kaan­tui 184 ihmis­tä. Kuol­lei­ta oli 13 enem­män ja louk­kaan­tu­nei­ta 36 vähem­män kuin vuo­den 2023 helmikuussa.