Työn­sä voi aina löy­tää uudelleen

”Kou­lu­päi­vän jäl­keen, kun oppi­laat ovat jo läh­te­neet kotiin, löy­dän työ­pöy­däl­tä­ni oppi­laa­ni sydän­pii­rus­tuk­sen ja pie­nen vies­tin, jos­sa lukee: maa­il­man paras ope.…

Lue lisää

Kota­se­län tuu­li­voi­ma­hank­keen etäi­syyt­tä Yli-Iin taa­ja­maan kas­va­te­taan saa­dun palaut­teen vuoksi

Ilma­tar kehit­tää tuu­li­voi­maa Yli-Iin Kota­se­län alu­eel­le. Han­ke on herät­tä­nyt pal­jon vas­tus­tus­ta Yli-Iis­sä eri­tyi­ses­ti sen vuok­si, että tuu­li­voi­ma­puis­ton alue sijait­si alku­pe­räis­ten suun­ni­tel­mien mukaan mel­ko lähel­lä Yli-Iin kes­kus­taa. Vas­tus­tus­ta ovat asuk­kai­den kes­kuu­des­sa lisän­neet useat Yli-Iin lähei­syy­teen suun­ni­tel­lut tuu­li­voi­ma­puis­tot yhteisvaikutuksineen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Tal­vi­ta­pah­tu­ma sai jää­li­läi­set järvelle

Läm­min ja aurin­koi­nen kevät­sää vas­taa­not­ti Jää­lin­ma­jan ran­nas­sa pilk­ki­jät, hiih­tä­jät ja muut koko per­heen tal­vi­ta­pah­tu­maan saa­pu­neet. Poruk­kaa oli liik­keel­lä todel­la pal­jon ja var­sin­kin pilk­ki­ki­sa veti suu­ren mää­rä osal­lis­tu­jia jär­vel­le. Her­ne­sop­pa ja muut her­kut teki­vät kaup­pan­sa, tun­nel­ma oli hyvä ja kuu­lu­mi­sia vaih­det­tiin. Vauh­tia oli tar­jol­la niin hoi­ja­kan kuin poron­kin kyydissä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja vaih­tui Jäälissä

Jää­lin Asu­ka­syh­dis­tys ry:n pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­ta­ja Jari Laru luo­pui puheen­joh­ta­juu­des­ta. Tilal­le valit­tiin Sir­pa Tik­ka­la. Yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäse­nik­si valit­tiin Jari Laru, Mirk­ka Järvi, Joni Meri­läi­nen, Sari Jär­vi, Jus­si Arpo­nen, Vir­va Hir­vi-Neva­la ja Jaa­na Jänt­ti. Vara­jä­se­nik­si valit­tiin Sami Jus­si­la ja Johan­na Lii­na­maa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si 26 hakijaa

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan vir­kaan on hake­nut 26 hen­ki­löä. Viran hakuai­ka päät­tyi 13. maa­lis­kuu­ta. Täl­lä vii­kol­la rat­ke­aa, ket­kä kut­su­taan haas­tat­te­luun. Tavoit­tee­na on, että kau­pun­gin­val­tuus­to päät­täi­si valin­nas­ta vii­meis­tään huh­ti­kuun lopulla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Polii­si nou­ti tun­keu­tu­jan asun­nos­ta Pateniemessä

Polii­si sai sun­nun­tai­na aamu­yöl­lä eri­koi­sen teh­tä­vän Oulun Pate­nie­mes­sä sijait­se­vaan yksi­tyi­sa­sun­toon. Asun­non omis­ta­ja oli palan­nut kotiin­sa, jos­sa hänel­le entuu­des­taan tun­te­ma­ton mies oli ollut sisäl­lä juo­mas­sa olut­ta. Asun­toon tun­keu­tu­nut mies oli otta­nut myös omai­suut­ta asun­nos­ta haltuunsa.


Musiik­ki hel­lyt­ti kuulijat

Hau­ki­pu­taan van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tys jär­jes­ti tiis­tai­na 12.3.musiikki-iltapäivän ikäih­mi­sil­le. Tapah­tu­mal­la halut­tiin tar­jo­ta vaih­te­lua ikäih­mis­ten arkeen arkeen ja tava­ta tut­tu­ja ja vie­lä tuntemattomia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus