Ii kil­pai­lut­taa kou­lu­mat­kat kevään aikana

Vii­me vii­kol­la Iin kun­nan kou­lu­kul­je­tus­ten kil­pai­lu­tuk­ses­ta jär­jes­tet­tiin kul­je­tus­yrit­tä­jil­le mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lu, jos­sa kes­kus­tel­tiin kil­pai­lu­tuk­sen aika­tau­lus­ta ja tule­vis­ta sopi­muk­sis­ta sekä aiem­mas­ta sopi­mus­kau­des­ta ja saa­duis­ta palaut­teis­ta. Kun­nan teke­mäs­tä kyse­lys­tä sel­vi­si, että moni oli ollut tyy­ty­väi­nen kou­lu­kul­je­tuk­siin ja eten­kin kul­jet­ta­jien ammat­ti­tai­toon. Iin kun­nan sivis­tys­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri ker­toi hie­man yllät­ty­neen­sä posi­tii­vis­ten palaut­tei­den määrästä.

Lue lisää

Poh­de kar­sii eni­ten Kui­va­nie­mel­tä ja Yli-Iis­tä – Päi­vä­ai­kai­nen päi­vys­tys säi­ly­mäs­sä Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Kiimingissä

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een joh­to esit­te­li vii­me vii­kol­la tuot­ta­vuus- ja talou­del­li­suus­oh­jel­man. Se sisäl­tää run­saas­ti pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­tu­ja toi­mia, joil­la etsi­tään jopa 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­jä, joil­la on vai­ku­tuk­sia pait­si alu­een asuk­kai­siin myös hen­ki­lös­töön. Osto­pal­ve­lui­ta vähen­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den eri osa-alueilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Mais­tui­si­ko rös­sy­pot­tu, her­ne­keit­to vai nuudelikulho?

Kat­sauk­set vuo­den 2024 ruo­kat­ren­dei­hin ker­to­vat, että perin­ne­ruu­at ovat teke­mäs­sä paluu­ta nuo­rem­man­kin väen ruo­ka­pöy­tiin, mut­ta samal­la yhä kir­ja­vam­mat ruo­ka­tuu­lah­duk­set maa­il­mal­ta val­taa­vat alaa – outoi­ne nimi­neen ja uusi­ne makue­lä­myk­si­neen. Usein ruo­ka­kau­pas­sa jou­tuu­kin ihmet­te­le­mään huu­li pyö­reä­nä, mitä ne kaik­ki uudet tuot­teet oikein ovat.Yli-Iis­sä toi­vo­taan kau­pun­gil­ta posi­tii­vi­sia uuti­sia omal­le kylälle

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta jär­jes­ti Yli-Iis­sä asu­ka­sil­lan, jos­sa esi­tel­tiin kau­pun­gin tar­joa­mia rahal­li­sia avus­tus­muo­to­ja, Lea­de­rin myön­tä­miä avus­tuk­sia ja Onni-pal­ve­lu­lii­ken­net­tä. Oli­ko vika aiheis­sa vai onko Yli-Iin kur­jis­ta­mi­nen teh­nyt teh­tä­vän­sä, kun vain kou­ral­li­nen asuk­kai­ta oli tul­lut pai­kal­le aihei­ta kuuntelemaan?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Apu­ra­hat jakoon Val­ton syntymäpäivänä

Val­to Per­nun Sää­tiö jakoi tai­tei­li­joil­le myön­tä­mi­ään apu­ra­ho­ja lau­an­tai­na. Sää­tiön puheen­joh­ta­ja Olli Tolo­nen saat­toi­kin tode­ta tilai­suu­den jär­jes­tä­mis­päi­vän sat­tu­neen koh­dal­leen var­sin osu­vas­ti, sil­lä lau­an­tai­na oli myös 24.2.1909 syn­ty­neen Val­to Per­nun syntymäpäivä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPäät­tä­jäl­tä: Mikä sii­nä on?

Suo­mi on maa­il­man onnel­li­sin kan­sa. Näin on kan­sain­vä­li­ses­ti todet­tu jo useam­pa­na vuon­na. On koko­naan toi­nen asia, uskal­lam­me­ko olla mai­neem­me veroisia.