Tuit­tu hais­taa homeen

Iis­sä asu­va Aino Tuo­hi­maa ja hänen labra­do­rin­nou­ta­ja Tuit­tu val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta home­koi­ra­kok­si. Tuit­tu on sel­väs­ti­kin inno­kas nuuh­ki­ja, sil­lä toi­mit­ta­jal­la ei meinaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti täyt­tää Yli-Iis­sä val­mis­tues­saan ison aukon – Van­han kor­vaa­jaa on odo­tet­tu “kuin Kok­ko-Mik­ko joulua”

Yli-Iihin par­hail­laan raken­tu­va seu­ra­kun­ta­ko­ti on suun­ni­tel­tu Yli-Iin kyläl­lä tapah­tu­vaa seu­ra­kun­nan ja koko kylän toi­min­taa var­ten. Käyt­tä­jä­koh­de­ryh­mä on laa­ja, ja tilat pal­ve­le­vat alu­een asuk­kai­ta ker­ho- ja kokoon­tu­mis- sekä juh­la­ti­la­na. Seu­ra­kun­ta­ko­ti on hir­si­ra­ken­tei­nen ja se sisäl­tää kokoon­tu­mis­ti­lat kaik­ki­aan 120 hengelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElä­män­ta­pa­na Ellun Evväät

Han­nus­lai­nen, pit­kän uran ravin­to­la-alal­la teh­nyt Eli­na Kok­ko­nie­mi siir­tyi yrit­tä­jän saap­pai­siin vuon­na 2019. Aja­tus yrit­tä­jyy­des­tä oli itä­nyt hänen mie­les­sään jo pidem­män aikaa, mut­ta neli­sen vuot­ta sit­ten kaik­ki lok­sah­ti kohdilleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Maa­li­suo­ra jo lähellä

Joko pre­si­den­tin­vaa­lit kyl­läs­tyt­tä­vät ja vaa­li­ten­tit ja gal­lu­pit tur­sua­vat kor­vis­ta ulos? Vai tun­tuu­ko sil­tä, että nyt ollaan demo­kra­tian yti­mes­sä, sil­lä vaa­lit ovat ihmi­sen paras­ta aikaa? Tänään tiis­tai­na on vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä ja jän­ni­tys hui­pen­tuu sun­nun­tai-ilta­na var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän jäl­keen tulos­ten jul­kis­ta­mi­seen. Sil­loin tie­däm­me, tulee­ko kan­sa­kun­nan keu­la­ku­vak­si ja arvo­joh­ta­jak­si Alexan­der Stubb vai Pek­ka Haavisto.Ran­ta­poh­jan alu­eel­le menes­tys­tä ampu­ma­hiih­don nuor­ten SM-kisoissa

Nuor­ten ampu­ma­hiih­don SM kil­pai­lut käy­tiin Hol­lo­lan Häl­vä­läs­sä 27.–28.1. Lau­an­tai­na ohjel­mas­sa oli nor­maa­li­mat­kat ja sun­nun­tai­na pika­mat­kat. Nor­maa­li­kil­pai­lus­sa on alle 17- vuo­tiail­la kol­me ammun­taa ja sitä van­hem­mil­la nel­jä ammun­taa. Ammu­tuis­ta sakois­ta tulee 45sek. aika­sak­ko. Pika­mat­kal­la puo­les­taan ammu­taan kak­si ammun­taa ja sakot hiih­de­tään sakkokierroksena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


IiLo­ve-kon­sert­tiin toi­ve­lau­lut haus­sa nyt

IiLo­ve-kon­sert­ti jär­jes­te­tään jäl­leen ensi kesä­nä Hui­lin­gin näyt­tä­möl­lä sun­nun­tai­na 30.6. ja toi­ve­lau­lu­ha­ku on nyt auki ja toi­vei­ta voi esit­tää hel­mi­kuun lop­puun saakka. 


Alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han jakoa tehostetaan

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­set toi­min­ta­ra­hat oli­vat haet­ta­vi­na 1.12.2023–22.12.2023 ja nii­hin liit­ty­vät asu­ka­sil­lat pidet­tiin 22.1.–1.2.2024 nel­jäl­lä­tois­ta alu­eel­la. Toi­min­ta­ra­haa oli jaos­sa enem­män kuin sitä oli haet­tu. Jaos­sa oli noin 211 000 euroa ja rahaa oli haet­tu n. 188500 euroa. Takai­sin palau­tu­vaa rahaa voi­daan käyt­tää mui­hin kau­pun­gin avus­tuk­siin, kuten esi­mer­kik­si kohdeavustuksiin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lies­har­jus­sa kehitettävää

Oli­si­ko Iin kun­nan aika teh­dä jotain Lies­har­jun asui­na­lu­een lop­puun­saat­ta­mi­seen tai edes herä­tel­lä kiin­nos­tus­ta alu­ees­ta? Mie­les­tä­ni voi­tai­siin kokeil­la vaik­ka radi­kaa­lim­paa lin­jaa ja mark­ki­noi­da aluet­ta vaik­ka euron ton­teil­la. Kun­tam­me kui­ten­kin tar­vit­see työs­sä­käy­viä per­hei­tä, että pysym­me itse­näi­si­nä eikä tar­vit­se alkaa miet­ti­mään yhdis­ty­mis­tä Ouluun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus