Navet­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma­han­ke ete­nee myötätuulessa

Navet­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma­han­ke Hau­ki­pu­taal­la on YVA-menet­te­lyn­sä alku­vai­hees­sa. Alu­eel­le suun­ni­tel­laan mak­si­mis­saan 14 tuu­li­voi­ma­laa, jot­ka ovat yksik­kö­te­hol­taan noin 7–10 megawat­tia ja koko­nais­kor­keu­del­taan noin 300 met­riä. Näin suu­ria myl­ly­jä ei vie­lä ole ole­mas­sa, mut­ta suun­nit­te­lus­sa halu­taan varau­tua voi­ma­loi­den kehitykseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tee­ma­päi­vä herät­te­li vas­tus­ta­maan kou­lu­kiusaa­mis­ta – Yli-Iis­sä toteu­te­taan oma kyse­ly koulukiusaamisesta

Yli-Iin kou­lul­la vie­tet­tiin kiusaa­mi­sen­vas­tais­ta päi­vää suo­ma­lai­sen teks­tii­li­pal­ve­lua­lan per­hey­ri­tys Lind­strö­min vetä­mä­nä. Tee­ma­na oli Väli­tä!. Oppi­lai­den ylei­nen mie­li­pi­de kam­pan­ja­päi­väs­tä tun­tui ole­van se,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ouka.fi ‑sivus­to uudistui

Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vut www.ouka.fi ovat uudis­tu­neet. Uudis­tuk­ses­sa on vaih­det­tu sivus­ton jul­kai­su­jär­jes­tel­mä koko­naan uuteen ja sivut sai­vat uuden ilmeen. Sisäl­tö­jä on sel­kiy­tet­ty ja sivuil­la on uusia käyt­tä­jää hel­pot­ta­via esitystapoja.


Kovia leik­kauk­sia kuntatalouteen

Vaik­ka kun­nil­ta pois­tui sote- ja pelas­tus­toi­men teh­tä­vät tämän vuo­den alus­ta, talou­den tila haas­taa yhä voi­mak­kaam­min kun­tia. Vält­tä­mät­tö­män sote ‑uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na oli pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­nen ilman vero­tuk­sen kiris­ty­mis­tä. Meno­jen ja tulo­jen siir­ty­mi­sen eri toi­mi­joi­den kes­ken piti uudis­tuk­ses­sa tapah­tua talou­den kan­nal­ta neutraalisti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKor­jaus

Ran­ta­poh­jas­sa ker­rot­tiin 16.11. Jatu­lis­sa ole­vas­ta Pate­nie­men sahan his­to­ri­aa kos­ke­vas­ta valo­ku­va­näyt­te­lys­tä. Jutun yhtey­des­sä jul­kais­tiin kuva Stor­furst Cons­tan­tin ‑nimi­ses­tä lai­vas­ta ja kuva­teks­tis­sä ker­rot­tiin sen olleen fre­gat­ti. Stor­furst Cons­tan­tin oli kui­ten­kin kolmimastoparkki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­teen byro­kra­tia ei auta asiakasta

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een pal­ve­lu­lu­pauk­sis­sa koros­tu­vat ennal­taeh­käi­sy, vai­kut­ta­vat pal­ve­lut ja monia­lai­nen yhteis­työ. Ennen samas­sa yksi­kös­sä toi­mi­neet Iin per­he­pal­ve­lut on Poh­teel­la jaet­tu vii­den eril­li­sen yksi­kön alai­suu­teen. Samal­la on rapau­tet­tu mal­li, joka nime­no­maan taka­si hyvin­voin­tia­lu­een stra­te­gias­sa tavoi­tel­ta­van ennal­taeh­käi­se­vyy­den ja vaikuttavuuden.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asu­kas­tu­val­la joulumyyjäiset

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la jär­jes­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na jou­lu­myy­jäi­set. Pai­kal­le oli saa­pu­nut muka­vas­ti niin myy­jiä kuin osta­jia­kin. Tun­nel­maa riit­ti ja yksi kou­lu­luok­ka­kin oli tul­lut pai­kal­le myy­mään lei­von­nai­sia luok­ka­ret­ki­ra­has­to­aan kar­tut­taak­seen. Jou­lun tun­nel­maa etsit­tiin lau­la­mal­la kau­neim­pia joululauluja.


Mar­tin­nie­men saha­muis­to­mer­kin vai­heis­ta ja sisällöstä

Kun­ta­lais­aloi­te muis­to­mer­kis­tä Hau­ki­pu­taan rik­kaan saha­teol­li­suu­den his­to­rian kun­niak­si teh­tiin 10.11.2017. Yhte­nä pon­ti­me­na oli San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mi­nen saho­jen vii­mei­sim­pä­nä 5.6.2018. Sitä ennen oli esi­tet­ty pii­pun säi­lyt­tä­mis­tä muis­to­merk­ki­nä vaik­ka­pa lyhyem­pä­nä ver­sio­na. Täs­tä ideas­ta kir­joi­tet­tiin sil­loin mm. Ran­ta­poh­jas­sa. Mut­ta, kos­ka tätä­kään piip­pua ei säi­ly­tet­ty, niin Oulun kau­pun­ki päät­ti pys­tyt­tää saha­muis­to­mer­kin, ker­too alus­ta läh­tien hank­kees­sa muka­na ollut sil­loi­sen Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Han­nu Lil­ja­mo. Nykyi­sin Lil­ja­mo toi­mii Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asukasyhdistyksessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus