Apua ja vir­kis­tys­tä arkeen

Kos­me­to­lo­gi ja lähi­hoi­ta­ja Lin­nea Kyn­kään­niemi laa­jen­taa yri­tyk­sen­sä toi­min­taa koti­pal­ve­lun pii­riin. Jo yhdek­sän vuo­den ajan yli-iiläi­sil­le kau­neus­hoi­to­lan­sa kaut­ta tutuk­si tul­lut Kyn­kään­nie­mi on mie­tis­kel­lyt toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta jo pit­kään, ja nyt aika tun­tui sil­le otolliselta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEku Tome­tyl­lä voi­to­kas kehästartti

Kii­min­ki­läi­nen Eku Tome­ty aloit­ti kau­den voi­tok­kaas­ti uudes­sa sar­jas­saan C +75 kg. Kil­pai­lu­kausi avat­tiin Kok­ko­las­sa. Koko kesän hyvin urhei­lul­lis­ta elä­mää viet­tä­nyt Tome­ty on saa­nut ilman suu­rem­pia ongel­mia saa­nut val­mis­tau­tua kisa­kau­teen. Ongel­mia eni­ten on aiheut­ta­nut se, että saman­ko­koi­sia vas­tus­ta­jia ei ole tah­to­nut löytyä.Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi työl­li­syy­sa­lu­een yhteistoimintasopimuksen

Iin kun­nan­val­tuus­to pereh­tyi vii­me vii­kol­la TE-pal­ve­lui­den uudis­tuk­seen, jon­ka mukaan TE-pal­ve­lut siir­re­tään kun­nil­le. Vuon­na 2025 kaik­ki val­tion toteut­ta­mat työl­lis­tä­mis­toi­met lak­kaa­vat, ja kun­nat ovat itse vas­tuus­sa laki­sää­teis­ten työl­li­syys­toi­mien toteut­ta­mi­ses­ta. Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na on tuo­da pal­ve­lut lähem­mäk­si asiak­kai­ta sekä lisä­tä työ- ja elin­kei­no­pal­ve­lu­jen tuot­ta­vuut­ta, saa­ta­vuut­ta, vai­kut­ta­vuut­ta ja monipuolisuutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raa­sa­kan Kala­sy­dän-kala­tie­tä käyt­tä­nyt yli sata loh­ta ja taimenta

PVO-Vesi­voi­ma Oy:n Iijoen Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sel­la sijait­se­va Kala­sy­dän-kala­tie on otet­tu käyt­töön tes­ti­jak­son jäl­keen hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä. Kala­tie on kiin­nos­ta­nut kalo­ja, ja tähän men­nes­sä sitä on käyt­tä­nyt yhteen­sä 112 loh­ta ja tai­men­ta sekä run­sas mää­rä mui­ta kala­la­je­ja, esi­mer­kik­si nahkiaisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ran­nal­le toi­vot­tiin kun­ta­lais­aloit­teel­la tekonurmikenttää

Iin kun­nal­le jätet­tiin 18.9. kun­ta­lais­aloi­te, jon­ka mukaan Ala­ran­nan kou­lun yhtey­teen oli­si tar­peen raken­taa teko­nur­mi­kent­tä jal­ka­pal­lon pelaa­mis­ta var­ten. Lisäk­si aloit­tees­sa todet­tiin, että myös ver­kol­li­set jal­ka­pal­lo­maa­lit oli­si­vat tarpeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kyl­lä mää niin mie­le­ni paho­tin. Roho­mu mus­ti­kan­poi­mi­ja oli käy­ny kyn­tä­mä­sä mei­jän piha­sa kaik­ki kyp­sy­neet mus­ti­kat mele­keen keit­tiön ikku­nan alta. Sem­moi­sel­la veh­keel­lä, että mus­ti­kan var­ret sojot­ti sam­maan suun­taa ili­man leh­tiä. Surul­li­nen näky. Kont­ti­lan tie­tä on pit­käs­ti ja molem­min puo­lin met­tää. Mik­si piti tul­la yksi­tyi­se­le pihale.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus