Iin näköi­nen tarkastusviikonloppu

Per­jan­tai­aa­mu­na Iin kir­kos­sa kokoon­nut­tiin rukous­het­keen, joka ava­si koko vii­kon­lo­pun kes­tä­neen piis­pan­tar­kas­tuk­sen Iin seu­ra­kun­taan. Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lon saa­pu­mi­seen oltiin val­mis­tau­dut­tu seu­ra­kun­nas­sa ja muu­al­la kun­nas­sa perus­teel­li­ses­ti, ja koko vii­kon­lo­puk­si oltiin jär­jes­tet­ty piis­pal­le ohjel­maa, jon­ka avul­la tämä voi­si tutus­tua Iihin monipuolisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iis­sä val­mis­tu­vat ainoat poh­jois­suo­ma­lai­set vau­vo­jen tuhkauurnat

Kiir­ra­kan yrit­tä­jät Ismo ja Tii­na Taka­mä­ki ovat suun­ni­tel­leet ja val­mis­ta­neet tuh­ka­uur­nia jo rei­lun nel­jän vuo­den ajan. Hei­dän käsis­tään läh­tee yksi­löl­li­siä uur­nia myyn­tiin hau­taus­toi­mis­toi­hin ympä­ri Suo­men. Vii­me kesä­nä Taka­mäet sai­vat uur­nil­leen ser­ti­fi­kaa­tin myös Ruot­siin. Samal­la ser­ti­fi­kaa­til­la on mah­dol­li­suus pääs­tä myös Nor­jan ja Tans­kan markkinoille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ihmis­ten hyvin­voin­nis­ta välit­tä­mi­nen ajoi Mal­lu Hei­nä­sen uudel­le ural­le – Hie­ro­ja antaa vink­ke­jä some­nis­kan venyttelyyn

Kii­min­gin tuo­rein hie­ro­ja Mal­lu Hei­nä­nen ava­si oman yri­tyk­sen­sä ovet Kii­min­gin Lii­ke­kul­mas­sa elo­kuun lopul­la. Kesäl­lä päät­tyi­vät hie­ro­ja-opin­not Oulun hieroja-akatemiassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNau­riit meni­vät kuin kuu­mil­le kivil­le Hau­ki­pu­taan Sato­kau­den markkinoilla

Nau­ris­ko­jul­la kävi kova kuhi­na Hau­ki­pu­taan Sato­kau­den mark­ki­noil­la lau­an­tai­na. Tämä enti­van­hai­nen kul­lan­kel­tai­nen syk­syn herk­ku meni kau­pak­si kuin kuu­mil­le kivil­le. Nau­rii­ta ja muu­ta syk­syn satoa oli­vat tul­leet myy­mään Lei­la ja Esa Van­ha­ta­lo Kemin­maas­ta Van­ha­ta­lon puu­tar­hal­ta, mis­sä nau­ris on hei­dän päätuotteensa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSan­na Koi­vis­tos­ta lei­vot­tiin Oulun Etta

Iiläi­nen tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­to valit­tiin vii­me sun­nun­tai­na Oulun Etak­si. Juh­la­ti­lai­suus pidet­tiin Oulus­sa Alek­sin­kul­mas­sa. Oulun Etal­la on 40-vuo­ti­set perin­teet, joten San­na Koi­vis­to on Oulun nel­jäs­kym­me­ne­sen­sim­mäi­nen Etta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHuol­to­töis­tä hait­taa tv- ja radiolähetyksille

Digi­ta tekee huol­to­töi­tä Oulus­sa radio- ja tv-ase­mil­la kes­ki­viik­ko­na 27.9.2023 klo 8–16. Työ­tur­val­li­suu­den takaa­mi­sek­si ase­mil­ta väli­tet­tä­vil­le radio- ja tv-lähe­tyk­sil­le aiheu­tuu kat­kok­sia huol­to­työn aika­na. Huol­to­työn aika­na lähe­te­tään radio- ja tv-ohjel­mia alen­ne­tul­la tehol­la. Tämän vuok­si peit­toa­lu­een reu­na­mil­la voi aiheu­tua häi­riöi­tä pal­ve­lui­den vastaanotossa.