Moot­to­ri­sa­ha­tai­tei­lua Kierikissä

Moot­to­ri­sa­hat lau­la­vat ja sahan­pu­ru pöl­ly­ää, kun Kie­ri­kis­sä veis­tel­lään jo vii­det­tä vuot­ta tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sen joh­dol­la. Yhdek­sän hen­gen osal­lis­tu­ja­jouk­ko on työs­tä­mäs­sä veis­tok­si­aan tois­ta päi­vää, ja tai­de­teos­ten lopul­li­nen muo­to alkaa jo enem­män tai vähem­män näkyä pääl­le päin. Työn­te­ko on läh­te­nyt rul­laa­maan oikein mukavasti.

Lue lisää

K‑supermarket Kii­min­gin Han­na Mart­ti­la kehit­tää kauppaa

Oulu­lai­sen kaup­pias­per­heen kas­vat­ti, Han­na Mart­ti­la, otti K‑supermarket Kii­min­gin vas­tuul­leen maa­lis­kuun alus­sa. Tätä ennen hän oli kaup­pi­aa­na K‑market Pyhä­joel­la, ja pyö­rit­ti molem­pia kaup­po­ja het­ken yhtä­ai­kaa, kun­nes tou­ko­kuun alus­ta pys­tyi kes­kit­ty­mään täy­sin Kiiminkiin. 


Til­li­li­haa ja sipattia

Vaik­ka kesä­lo­mat jo kou­lu­lai­sil­le koit­ti­vat, en sil­ti mal­ta olla muis­te­le­mat­ta omaa kou­luai­kaa­ni ja eri­tyi­ses­ti sen ruo­kai­lu­ja. Kävin kou­lu­ni Jämi­jär­ven keskuskoululla,…


Nuo­ri­so­työs­tä elä­män­työ­pal­kin­to Paa­vo Kuvajalle

Nuo­ri­so­työ­hön kes­kit­ty­vä Pal­ve­luo­pe­raa­tio Saa­pas juh­lis­taa tänä vuon­na 50-vuo­tis­päi­vi­ään. Osa­na juh­lal­li­suuk­sia Las­ten- ja Nuor­ten­kes­kus, jon­ka alai­suu­des­sa Saa­pas toi­mii, jakoi­vat tun­nus­tuk­sia hen­ki­löil­le, joi­ta ilman toi­min­ta ei onnis­tui­si. Nuor­ten Popin toi­min­nas­ta tut­tu Paa­vo Kuva­ja oli yksi Saap­paan elä­män­työ­pal­kin­to­jen kah­des­ta­tois­ta saa­jas­ta. Kuva­ja on Saap­paan pit­kä­ai­kai­nen nuo­ri­so- ja vapaa-ajan ohjaa­ja, hän on ollut toi­min­nas­sa muka­na jo 33 vuot­ta. Mat­kan var­rel­le mah­tuu mon­ta muis­toa saa­pas­per­heen yhtei­sis­tä ajo­mat­kois­ta puu­ko­tuk­seen, joka joh­ti ala­ke­hon halvaantumiseen. 


Yli­ky­län kou­lu sul­je­taan ja puretaan

Oulu halu­aa muut­taa Kii­min­gis­sä pal­ve­lu­verk­koa ja sul­kea Yli­ky­län kou­lun. pää­tös perus­tuu ole­tet­tuun oppi­las­mää­rän vähäi­syy­teen tule­vai­suu­des­sa. Yli­ky­läs­sä uudis­ra­ken­ta­mi­nen on vil­kas­ta ja raken­teil­la on vii­si uut­ta oma­ko­ti­ta­loa. Yleis­kaa­vas­sa on yksi­tyi­sil­lä yli 40 uut­ta raken­nus­paik­kaa ja Koi­te­lin kaa­vas­sa muu­ta­ma ja Puron alu­eel­la huo­mat­ta­va mää­rä. Vuon­na 2018 Oulun Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi Hie­ta-ahon kaa­va­run­gon 236 heh­taa­rin alu­eel­le ja 825 asun­toa 2500 asukkaalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Eri­lai­nen mut­ta samanarvoinen?

Eri­lai­suus on aihe, joka nousee esil­le elä­mäs­sä­ni aika ajoin. Koh­taan elä­mä­ni aika­na pal­jon ihmi­siä, jois­ta kaik­ki ovat eri­lai­sia. Eri­lai­suut­ta olen koh­dan­nut esi­mer­kik­si opis­ke­lun mer­keis­sä, töis­sä ja vapaa-ajal­la. Olen tavan­nut sitä niin muis­sa ihmi­sis­sä, mut­ta myös itses­sä­ni. Jos­kus saa­des­sa­ni outo­ja kat­sei­ta saa­tan­kin miet­tiä, mik­si minä olen eri­lai­nen. Arvos­taa­ko kukaan minua juu­ri sel­lai­se­na kuin olen?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toni Her­ra­sel­la lois­ta­va debyyt­ti ral­lin EM-sarjassa

18-vuo­tias Toni Her­ra­nen teki vii­me vii­kon­lop­pu­na ensie­siin­ty­mi­sen­sä ral­lin EM-sar­jas­sa. Puo­las­sa ajet­tu osa­kil­pai­lu sujui jää­li­läi­sel­tä Her­ra­sel­ta ja kar­tan­lu­ki­ja Mik­ko Lukal­ta erin­omai­ses­ti. Kak­sik­ko nap­pa­si ERC-junio­rei­den toi­sek­si kor­keim­man EM-pis­te­po­tin, eikä voit­to­kaan ollut kaukana.


Työ­ryh­mä vie­mään eteen­päin kun­nan­ta­lon-Nät­te­po­rin aluetta

Hami­nan ja Val­ta­rin väli­nen niin sanot­tu kun­nan­ta­lon-Nät­te­po­rin alue, ran­nan käyt­tö ja siel­lä sijait­se­vat toi­min­not ovat kes­kus­te­lut­ta­neet Iis­sä jo vuo­sia. Alu­ees­ta ja siel­lä sijait­se­vien kiin­teis­tö­jen tilas­ta, vaih­toeh­dois­ta ja tule­vai­suu­des­ta on teh­ty usei­ta kar­toi­tuk­sia ja alus­ta­via sel­vi­tyk­siä. Alu­een käy­tös­tä on myös aloi­tet­tu uut­ta kaa­voi­tus­pro­ses­sia ja kaa­voi­tet­tu­kin osa jo raken­net­tua asuin­ker­ros­ta­loa varten.


Iin kun­ta panos­taa kes­tä­vään metsänhoitoon

Iin kun­nan vuo­teen 2030 kurot­te­le­va met­sä­suun­ni­tel­ma on nyt val­mis­tu­nut. Se kat­taa sekä talous­met­sil­le että kaa­va-alu­eel­la sijait­se­vil­le taa­ja­ma­met­sil­le suun­ni­tel­lut toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set. Han­kin­nan koh­tee­na ollei­den met­sien koko­nais­pin­ta-ala on 1 747,5 heh­taa­ria. Koko­nai­suu­des­ta 1 722,4 heh­taa­ria on luo­ki­tel­tu met­sä­ta­lous­maak­si, jos­ta noin 300 heh­taa­ria taa­ja­ma-alu­een lähi‑, ulkoi­lu tai vir­kis­tys­met­säk­si sekä noin 80 heh­taa­ria joko suo­ja- tai arvo­met­säk­si. Met­sä­ta­lou­den ulko­puo­lel­le jää­vää kitu- ja jou­to­maa­ta on noin 267 heh­taa­ria, vesis­töä 2,5 heh­taa­ria sekä muu­ta maa­ta 11,5 hehtaaria.