Koke­nut opet­ta­ja kan­taa huol­ta kou­lu­maa­il­man kii­rees­tä – Jää­lin kou­lun Tii­na Kau­nis­kan­gas valit­tiin Oulun alu­een vuo­den luokanopettajaksi

Jos vas­ta­va­lit­tu Oulun alu­een vuo­den luo­kan­opet­ta­ja voi­si jotain toi­voa kou­lu­maa­il­mas­sa muut­tu­van, hän vähen­täi­si sitä kii­ret­tä ja kii­reen tun­tua, joka on vii­me vuo­si­na hii­pi­nyt kou­lui­hin. Tii­na Kau­nis­kan­gas toi­voi­si, että kou­lu ja kou­lu­päi­vä voi­si olla lap­sel­le se paik­ka ja aika, joka tar­joai­si rau­haa ja levol­li­suut­ta sekä antai­si lap­sel­le tur­val­li­suu­den tun­net­ta olla oma itsen­sä sekä tul­la kuul­luk­si ja huomioiduksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mies­kuo­ron lau­lu­ter­veh­dys ilah­dut­ti vapunviettäjiä

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ron kokoon­pa­no saa­pui lau­la­maan keväi­siä ja merel­li­siä lau­lu­ja vapun ter­veh­dyk­sek­si Ker­ho­lan por­tail­le vap­pu­päi­vä­nä. Perin­ne herä­tet­tiin uudel­leen hen­kiin vuo­si­kym­men­ten takaa Ker­ho­lan toi­min­nan alet­tua jäl­leen. Myös tule­vi­na vap­pui­na kuo­ron halu­taan ilah­dut­ta­van vap­pu­na kuten oli tapa­na vuo­si­kym­me­niä sit­ten ja vii­mek­si 50 vuot­ta sitten.


Vap­pu­tun­nel­maa Hau­ki­pu­taan asukastuvalla

Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien isoa vap­pu­ta­pah­tu­maa ei tänä kevää­nä jär­jes­tet­ty toria­lu­een remon­tin takia, mut­ta asu­kas­tu­pa yhdes­sä MLL:n pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen kans­sa toteut­ti iloi­sen vap­pu­ta­pah­tu­man tuval­la ja sen piha­pii­ris­sä vap­pu­aat­to­na lauantaina. Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­din raken­ta­mis­han­ke jäihin

Pit­kään ja har­taas­ti Yli-Iis­sä odo­tet­tu uuden seu­ra­kun­ta­ko­din raken­ta­mi­nen on siir­ret­ty myö­hem­pään aikaan. Van­haa seu­ra­kun­ta­ko­tia ei myös­kään pure­ta. Syy­nä on se, että Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män teke­män ura­kan kil­pai­lu­tuk­sen tulok­se­na saa­dut tar­jouk­set ylit­ti­vät rei­lus­ti hank­keen kus­tan­nusar­vion. Tar­jouk­sia saa­pui myös erit­täin vähän. Raken­nusu­ra­kas­ta ja säh­kö­ura­kas­ta tuli kak­si tar­jous­ta kum­mas­ta­kin, LVIA-ura­kas­ta ei tul­lut yhtään tarjousta.


Unoh­det­tu tava­ra voi tul­la kalliiksi

Jokai­nen unoh­taa jos­kus tava­roi­ta. Hau­ki­pu­taa­lai­nen kävi OYS:ssa röng­te­nis­sä. Kel­lo ja sor­mus kaap­piin. Kuvauk­sen jäl­keen koto­na huo­ma­si, että sor­mus puuttuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Mik­si ottaa itsel­leen koi­ra jos ei sitä kos­kaan käy­tä len­kil­lä? Häkis­sä vaan hauk­kuu naa­pu­rien rie­sak­si kyl­läs­ty­nee­nä ilman virikkeitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rajua kas­vua K‑ryhmän rau­ta­kaup­pa­myyn­nis­sä maakunnassa

K‑ryhmän vähit­täis­myyn­ti kas­voi tam­mi-maa­lis­kuus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 8,7 % edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na ja se oli yhteen­sä 185,1 mil­joo­naa euroa (alv 0 %). Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan myyn­ti oli maa­kun­nas­sa 119,5 mil­joo­naa euroa ja se kehit­tyi 1,5 %. Raken­ta­mi­sen ja talo­tek­nii­kan kaup­pa kävi 65,6 mil­joo­nal­la eurol­la ja sii­nä oli kas­vua 25,0 %.


Hau­ki­pu­taan Ahmoil­le myön­net­tiin Olym­pia­ko­mi­tean Tähtiseura-merkki

Vii­me vii­kon tors­tai­na Hau­ki­pu­taan jää­hal­lil­la vie­tet­tiin Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen päät­tä­jäi­siä, mis­sä myös jul­kis­tet­tiin seu­ran hel­mi­kuus­sa saa­ma tun­nus­tus. Toi­min­nan­joh­ta­ja Tom­mi Hil­tu­nen ker­toi tapah­tu­mas­sa, että seu­ra on teh­nyt pal­jon töi­tä tun­nus­tuk­sen eteen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mars­si ja tori­juh­la värit­ti­vät kole­aa vappua

Kah­den vuo­den tauon jäl­keen pää­si­vät iiläi­set seu­raa­maan Vasem­mis­ton vap­pu­mars­sia sekä toril­la pidet­ty­jä puhei­ta. Tori­ti­lai­suu­den avaus­sa­nat lausui kun­nan­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des ja juh­la­pu­heen piti Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­ton puheen­joh­ta­ja Olli Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus