Kii­min­gin luis­te­lu­jäi­den alueu­rak­ka on haas­ta­va – Jää­li­läis­yrit­tä­jät halua­vat osal­lis­tua luis­te­lu­jäi­den yllä­pi­toon, mut­ta se ei ole helppoa

Jouk­ko jää­li­läi­siä yrit­tä­jiä halu­aa vas­ta­ta alu­een asuk­kai­den toi­vo­muk­seen parem­pien luis­te­luo­lo­suh­tei­den takaa­mi­sek­si alu­eel­la, kun Oulun kau­pun­gin yllä­pi­don taso ei Jää­lis­sä ole ollut hei­dän mukaan­sa tyydyttävää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huo­vi­nen tal­len­si Iitä kirjaksi

Pai­kal­lis­his­to­rioit­si­ja Pert­ti Huo­vi­sen pai­kal­li­sis­ta ihmi­sis­tä, tapah­tu­mis­ta ja ilmiöis­tä ker­to­vat jutut ovat Ran­ta­poh­jan luki­joil­le tut­tu­ja jo lähes parin­kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Nyt hän on koon­nut kol­mi­sen­kym­men­tä pää­asias­sa Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tua leh­ti­jut­tua kir­jak­si. Kir­jaa var­ten hän on laa­jen­ta­nut, syven­tä­nyt ja perin­poh­jais­ta­nut aiem­min rajal­li­sen pals­ta­ti­lan takia tiet­tyyn mit­taan kir­joit­ta­mi­aan tari­noi­ta. Muka­na on myös muu­ta­mia aiem­min jul­kai­se­mat­to­mia tekstejä. Nuo­ret mita­leil­le SM-ladulla

Nuor­ten SM-hiih­dot hiih­det­tiin vii­kon­lop­pu­na Keu­ruul­la. Sar­jas­sa N23 kuu­den kilo­met­rin mat­kal­la ja vapaal­la hiih­to­tyy­lil­lä kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Ani­ta Kor­va otti hope­aa. Kor­va edus­taa Kai­nuun Hiihtoseuraa. Vee­ran Puo­ti sai kyläkauppatuen

Vuon­na 2019 ensim­mäis­tä ker­taa myön­ne­tyn kylä­kaup­pa­tuen toi­nen haku­kier­ros päät­tyi loka­kuun lopus­sa vii­me vuon­na, ja pää­tös tuen saa­jis­ta jul­kais­tiin vuo­den lopul­la. Poh­jois-Poh­jan­maal­la tukea saa kuusi­tois­ta kylä­kaup­paa, joi­den jouk­koon lukeu­tuu myös Oijär­vel­lä pal­ve­le­va Vee­ran Puoti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Tuli oma­ko­ti­ta­lon säh­kö­las­ku 852 € jou­lu­kuul­ta. Tason saat­toi arva­ta, kun ener­giayh­tiö teki kim­pan vii­den yhtiön kans­sa. Saat­toi­vat nos­taa hin­nan pil­viin, kun ei ole kil­pai­lua! Oomi saa mai­nos­taa itsen­sä läkäh­dyk­siin, mut­ta mai­ne­hait­ta tuli jo ja tah­ra ei läh­de pese­mäl­lä­kään. Koi­vukla­pit alka­vat palaa takas­sa – se on var­ma! Öljy­läm­mit­tä­jät hie­ro­vat käsi­ään. Ja minul­la tyh­mäl­lä, kun on vie­lä pörssisähkö!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Anne­taan ääni lii­kun­nal­le ja hyvinvoinnille

Tam­mi­kuun alue­vaa­leis­sa voim­me vai­kut­taa sii­hen, ket­kä Poh­jois-Poh­jan­maal­la teke­vät tule­vi­na vuo­si­na mer­kit­tä­vim­mät hyvin­voin­ti­pää­tök­set. Ensim­mäi­sel­lä neli­vuo­tis­kau­del­la hyvin­voin­tia­luei­den ja pää­tök­sen­te­ki­jöi­den on teh­tä­vä suun­ta­va­lin­ta sen suh­teen, kes­ki­ty­tään­kö ongel­mien kor­jaa­mi­seen vai nii­den ennaltaehkäisemiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Lupa äänestää

Kan­san­val­lan eli demo­kra­tian pää­piir­re on tasa-arvoi­nen ja yhtä­läi­nen äänioi­keus. Suo­mi oli edel­lä­kä­vi­jä koko maa­il­mas­sa anta­mal­la ylei­sen ja yhtä­läi­sen äänioi­keu­den yli 24 vuot­ta täyt­tä­neil­le vuon­na 1906. Mie­len­kiin­toi­sek­si asian tekee se, että tuol­loin Suo­mi kuu­lui osak­si Venä­jää, mis­sä vas­taa­vaa uudis­tus ei toteutettu.