Maa­no­mis­ta­jil­le tukea tuu­li­voi­ma-asiois­sa – “Nyt on neu­vot­te­lun, ei pää­tök­sen­teon aika”

Yli-iiläis­ten maa­no­mis­ta­jien ase­maa aja­maan Hon­gi­kon­suon tuu­li­voi­ma­hank­kees­sa on perus­tet­tu neu­vot­te­lu­ryh­mä. Ryh­män perus­ta­mi­nen maa­no­mis­ta­jan kan­nal­ta kat­sot­tu­na ter­ve­tul­lut­ta, sil­lä tuu­li­voi­mayh­tiöi­den ja maa­no­mis­ta­jien väli­set sopi­muk­set ovat hyvin kimu­ran­tit ja menet­te­ly­ta­vat moninaiset. 

Lue lisää

Kui­va­nie­mel­le suun­nit­teil­la kalan­kas­va­tus­mah­dol­li­suuk­sia paran­ta­va hanke

Kui­va­nie­men Vatun­kiin on suun­nit­teil­la han­ke, joka paran­taa kalan­kas­vat­ta­jien kalo­jen tal­vi­säi­ly­tys­mah­dol­li­suuk­sia ja vähen­tää hei­dän kala­tap­pioi­taan. Suun­ni­tel­lus­sa Kota­lah­ti kun­toon ‑hank­kees­sa ruo­pat­tai­siin ajan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kun­nan­joh­ta­jan paik­ka haettavana

Iin kun­nan­joh­ta­jan vir­ka on haet­ta­va­na 21.1. saak­ka. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti valin­ta­kri­tee­reis­tä kokouk­ses­saan ennen jou­lua. Kun­nan­joh­ta­jak­si valit­ta­val­ta edel­ly­te­tään sovel­tu­vaa kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, vah­vaa käytännön…


Ran­ta­poh­jan vuo­si 2021

Vuo­si 2021 jää his­to­ri­aan toi­se­na koro­na­vuo­te­na, jol­loin monet tapah­tu­mat ja kokoon­tu­mi­set jäi­vät jär­jes­tä­mät­tä. Ran­ta­poh­jan vuo­si­kat­sauk­sen toi­ses­sa osas­sa ker­ro­taan vuo­den kulus­ta Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iissä. 


Vuon­na 2022

Vuo­si 2021 on ohi aivan koh­ta, mut­ta mitä tapah­tuu­kaan ensi vuon­na. Voin ennus­tel­la, että vuo­des­ta 2022 tulee monin tavoin saman­lai­nen kuin vuo­des­ta 2021.Teks­ta­rit

Toi­ko­han puk­ki Kui­va­nie­men tie­nau­raa­jal­le herä­tys­kel­loa? Näyt­täi­si aurauk­sis­ta pää­tel­len ole­van aamu­päi­vän torkku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mil­lai­nen hal­lin­to Oulul­le jatkossa?

Kau­pun­gin hen­ki­lös­tö ja vero­tu­lot puo­lit­tu­vat soten myö­tä. Pie­nen­ne­tään­kö joh­toa ja hal­lin­toa vas­taa­vas­ti, tus­kin? Sii­tä saa­tiin jo esi­merk­ki. Kon­ser­nin­joh­ta­ja jää eläk­keel­le, mut­ta vir­ka lai­tet­tiin hakuun auto­maat­ti­ses­ti. Nimi­ty­sil­moi­tuk­ses­sa tode­taan, että vir­kaan kuu­luu vas­tuu talou­des­ta ja stra­te­gias­ta ja omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta. Näin kan­sa­lai­sen näkö­vink­ke­lis­tä voi­daan perus­tel­lus­ti kysyä, mihin teh­tä­viin on pal­kat­tu kau­pun­gin­joh­ta­ja? Oulus­sa on myös palk­kaa saa­va pää­toi­mi­nen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja. Kai hänel­le­kin pitäi­si kuu­luu kon­kreet­ti­sia vas­tuu­aluei­ta, kun työ on kokoaikainen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kul­jem­me­ko me miinakentällä?

Lie­kö raflaa­vaa ver­ra­ta koro­naa Lapin sodan jäl­kei­seen mii­nan­rai­vauk­seen. Tosia­sia kui­ten­kin on, että emme tie­dä ketä jou­kos­sam­me on jot­ka eivät ole otta­neet koro­na­ro­ko­tus­ta. Syys­tä tai toi­ses­ta. Kävin kyläs­sä ja kah­vi­pöy­däs­sä ilme­ni, että hei­dän poi­kan­sa ei ole otta­nut roko­tus­ta ja näin tar­tut­ti koko per­heen koronaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus