Maa­no­mis­ta­jil­le tukea tuu­li­voi­ma-asiois­sa – “Nyt on neu­vot­te­lun, ei pää­tök­sen­teon aika”

Yli-iiläis­ten maa­no­mis­ta­jien ase­maa aja­maan Hon­gi­kon­suon tuu­li­voi­ma­hank­kees­sa on perus­tet­tu neu­vot­te­lu­ryh­mä. Ryh­män perus­ta­mi­nen maa­no­mis­ta­jan kan­nal­ta kat­sot­tu­na ter­ve­tul­lut­ta, sil­lä tuu­li­voi­mayh­tiöi­den ja maa­no­mis­ta­jien väli­set sopi­muk­set ovat hyvin kimu­ran­tit ja menet­te­ly­ta­vat moninaiset. 

Lue lisää

Kui­va­nie­mel­le suun­nit­teil­la kalan­kas­va­tus­mah­dol­li­suuk­sia paran­ta­va hanke

Kui­va­nie­men Vatun­kiin on suun­nit­teil­la han­ke, joka paran­taa kalan­kas­vat­ta­jien kalo­jen tal­vi­säi­ly­tys­mah­dol­li­suuk­sia ja vähen­tää hei­dän kala­tap­pioi­taan. Suun­ni­tel­lus­sa Kota­lah­ti kun­toon ‑hank­kees­sa ruo­pat­tai­siin ajan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kun­nan­joh­ta­jan paik­ka haettavana

Iin kun­nan­joh­ta­jan vir­ka on haet­ta­va­na 21.1. saak­ka. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti valin­ta­kri­tee­reis­tä kokouk­ses­saan ennen jou­lua. Kun­nan­joh­ta­jak­si valit­ta­val­ta edel­ly­te­tään sovel­tu­vaa kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, vah­vaa käytännön…


Ran­ta­poh­jan vuo­si 2021

Vuo­si 2021 jää his­to­ri­aan toi­se­na koro­na­vuo­te­na, jol­loin monet tapah­tu­mat ja kokoon­tu­mi­set jäi­vät jär­jes­tä­mät­tä. Ran­ta­poh­jan vuo­si­kat­sauk­sen toi­ses­sa osas­sa ker­ro­taan vuo­den kulus­ta Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iissä. 


Vuon­na 2022

Vuo­si 2021 on ohi aivan koh­ta, mut­ta mitä tapah­tuu­kaan ensi vuon­na. Voin ennus­tel­la, että vuo­des­ta 2022 tulee monin tavoin saman­lai­nen kuin vuo­des­ta 2021.Vas­tuu sään­nöl­li­ses­tä nuo­houk­ses­ta on kiin­teis­tön omis­ta­jal­la, Top­pi­set työs­ken­te­le­vät katoil­la välil­lä yhdessäkin

Jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa toi­mi­van per­hey­ri­tyk­sen Nuo­hous- ja ilmas­toin­nin Mika Top­pi­nen muis­tut­taa kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia sii­tä, että jokai­nen vaki­tui­seen asu­mi­seen käy­tet­ty raken­nus tuli­si nuo­ho­ta vähin­tään ker­ran vuo­des­sa ja vapaa-aja­na­sun­to kol­men vuo­den välein. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lähi­pal­ve­lut suju­vas­ti ja nopeasti

Tam­mi­kuun alue­vaa­lit lähes­ty­vät. Alue­val­tuus­tot aloit­ta­vat toi­min­tan­sa jo maa­lis­kuus­sa 2022. Sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy hyvin­voin­tia­lueil­le 1.1.2023. Näis­sä vaa­leis­sa äänes­tä­jien on tär­ke­ää läh­teä äänes­tä­mään, sil­lä ensim­mäi­nen alue­val­tuus­to raken­taa poh­jan maa­kun­tam­me hyvin­voin­tia­lu­een toi­min­nal­le tule­vil­le vuo­sil­le ja vuosikymmenille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus