Dinglet sip­pa­si Iin visassa

Iin Järk­kä­vi­sa osoit­ti jäl­leen tutuk­si roo­ma­lais­ten sanon­nan: sic tran­sit glo­ria mun­di. Vii­me ker­ran ykkö­nen Zin­nia jäi täl­lä ker­taa lis­tan alapäähän.…


Joh­to­kak­si­kon kah­veil­la paneu­dut­tiin kau­pun­gin talouteen

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä jär­jes­ti­vät laa­tu­aan ensim­mäi­sen live-kah­vi­ti­lai­suu­den Face­boo­kis­sa vii­me vii­kol­la. Tar­koi­tuk­se­na oli ava­ta kau­pun­gin ajan­koh­tai­sia asioi­ta sekä vas­ta­ta kuu­li­joi­den kysy­myk­siin. Tilai­suut­ta seu­ra­si tun­nin aika­na noin 20–30 kuntalaista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vasem­mis­to nime­si ehdok­kai­ta aluevaaleihin

Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­ton pii­ri­hal­li­tus nime­si 67 ensim­mäis­tä ehdo­kas­ta tam­mi­kuus­sa 2022 pidet­tä­viin alue­vaa­lei­hin. Ehdok­kai­ta nimet­tiin kaik­ki­aan 22 kun­nas­ta Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la. Vasem­mis­ton tavoit­tee­na vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lun osal­ta on täy­si 98 ehdok­kaan lis­ta. Pii­ri­jär­jes­tö nime­ää lisää ehdok­kai­ta mar­ras­kuun alussa.

Luon­to puhut­te­lee eri vuodenaikoina

Tuu­la Haa­pa­kan­kaan öljy­vä­ri- ja akva­rel­li­maa­lauk­sia on esil­lä näyt­te­lys­sä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 12.11. saak­ka. Tau­luis­sa luon­to ja mai­se­mat ovat pää­osis­sa ja vai­kut­ta­vas­ti läsnä.


Vää­rä hälytys

Pelas­tus­lai­tos sai maa­nan­tai­na puo­lel­ta päi­vin häly­tyk­sen Kii­min­gin Kota­jär­ven­tiel­lä raken­nus­pa­lon vuok­si. Pelas­tus­lai­tok­sen saa­man ilmoi­tuk­sen mukaan ilmoit­ta­ja kat­se­li kii­ka­reil­la jär­ven toi­sel­le puolelle,…


Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä hoi­de­taan mar­ras­kuun alus­ta alkaen infek­tio-oirei­set ja muut poti­laat saman katon alla

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa pure­taan har­ki­tus­ti koro­nae­pi­de­mian poik­keus­jär­jes­te­ly­jä ja pala­taan askel lähem­mäs nor­maa­lia. Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ote­taan vas­taan sekä infektio-oireisia…